پژوهشهای زراعی ایران, دوره (5), شماره (1), سال (2007-8) , صفحات (121-131)

عنوان : Effects of drought stress on yield and yield components of three Sofflower Cultivars ( اثر تنش خشکی در مرحله رشد زایشی بر عملکرد، اجزای عملکرد و درصد روغن سه رقم گلرنگ در شرائط آبیاری با آب شور )

نویسندگان: محمد کافی , مجید رستمی بروجنی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور مطالعه اعمال تنش خشکی انتهای فصل رشد بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه و روغن سه رقم گلرنگ زراعی (Carthamus tinctorius L.) در شرائط آبیاری با آب شور پمپ شده از چاه عمیق با هدایت الکتریکی 4.9 دسی سیمنس بر متر، آزمایشی در بهار و تابستان سالهای 1383و 1382 به صورت کرتهای خرد شده و در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با چهار تکرار در مزرعه تحقیقات شوری قطب علمی گیاهان ویژه دانشگاه فردوسی مشهد واقع در مزرعه نمونه آستان قدس رضوی اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل آبیاری کامل، تنش متوسط خشکی( قطع آبیاری در مرحله گلدهی) و تنش شدید خشکی (قطع آبیاری در مرحله تشکیل تکمه ها) ) به عنوان پلات اصلی و ارقام گلرنگ مورد بررسی اصفهان، اراک و KH به عنوان پلات فرعی بودند. طبق نتایج بدست آمده تنش شدید خشکی باعث کاهش معنی دار ارتفاع بوته، تعداد طبق دربوته، تعداد دانه در طبق، وزن هزار دانه، عملکرد، درصد روغن و میزان کلروفیل برگ شد. در بین ارقام نیز در هر دوسال اجرای آزمایش بیشترین عملکرد دانه و روغن مربوط به رقم KH و کمترین مقدار عملکرد دانه و روغن مربوط به رقم اصفهان بود. بر اساس نتایج این آزمایش، در شرایط بدون تنش و کنترل شده رقم اراک نسبت به دو رقم دیگر برتری دارد درحالیکه رقم KH برای کاشت در شرایط تنش خشکی تنش گزینه بهتری می باشد. هم چنین در شرائط آبیاری گلرنگ با آب شور تمامی ارقام گلرنگ رشد و نمو طبیعی از خود نشان داده و عملکرد واژه های کلیدی: گلرنگ، تنش خشکی، عملکرد، درصد روغن

کلمات کلیدی

, اثر تنش خشکی در مرحله رشد زایشی بر عملکرد, اجزای عملکرد و درصد روغن سه رقم گلرنگ در شرائط آبیاری با آب شور
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:102809,
author = {کافی, محمد and رستمی بروجنی, مجید},
title = {Effects of drought stress on yield and yield components of three Sofflower Cultivars},
journal = {پژوهشهای زراعی ایران},
year = {2007},
volume = {5},
number = {1},
month = {August},
issn = {2008-1472},
pages = {121--131},
numpages = {10},
keywords = {اثر تنش خشکی در مرحله رشد زایشی بر عملکرد، اجزای عملکرد و درصد روغن سه رقم گلرنگ در شرائط آبیاری با آب شور},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T Effects of drought stress on yield and yield components of three Sofflower Cultivars
%A کافی, محمد
%A رستمی بروجنی, مجید
%J پژوهشهای زراعی ایران
%@ 2008-1472
%D 2007

[Download]