مطالعات مدیریت صنعتی, دوره (9), شماره (4), سال (2012-3) , صفحات (49-70)

عنوان : ( بررسی عناصر برنامه ریزی استراتژیک به منظور ارایه مدلی مفهومی و کاربردی برای شرکتهای صنعتی کوچک )

نویسندگان: فریبرز رحیم نیا , شمس الدین ناظمی , ابراهیم مشرقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف این مقاله مطالعه ادبیات موضوع به منظور رسیدن به مدل مفهومی مناسبی از فرآیند برنامه ریزی استراتژیک و سنجش میزان کاربردی بودن مدل مفهومی ارایه شده می باشد. این تحقیق در بین چهار شهرک صنعتی در استان خراسان رضوی صورت پذیرفته و مدیران ارشد این شرکتها که در تدوین برنامه های کلان و جهت گیری استراتژیک سازمان مشارکت فعال دارند، جامعه آماری این مطالعه را تشکیل می دهند. در این پژوهش به منظور تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون مدل مفهومی از مدل معادلات ساختاری و نرم افزارهای لیزرل و اس پی اس اس استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد که دو مسیر معنی دار در مدل مفهومی اولیه نادیده گرفته شده، که با اضافه شدن آنها مدل کاربردی مناسبی از فرآیند برنامه ریزی استراتژیک برای سازمانهای صنعتی کوچک بدست می آید. نتایج حا صله آشکار ساخت که 70 درصد از شرکتهای مورد بررسی دارای برنامه های منسجم می باشند. از جمله یافته های قابل توجه پژوهش این بود که برخلاف تحقیقات گذشته، هیچ رابطه خطی معنی داری بین شدت برنامه ریزی استراتژیک و تغییر محیطی یافت نشد.

کلمات کلیدی

, برنامه ریزی استراتژیک, مدل مفهومی, شدت برنامه ریزی استراتژیک , سازمانهای صنعتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1028093,
author = {رحیم نیا , فریبرز and ناظمی, شمس الدین and مشرقی, ابراهیم},
title = {بررسی عناصر برنامه ریزی استراتژیک به منظور ارایه مدلی مفهومی و کاربردی برای شرکتهای صنعتی کوچک},
journal = {مطالعات مدیریت صنعتی},
year = {2012},
volume = {9},
number = {4},
month = {March},
issn = {2251-8029},
pages = {49--70},
numpages = {21},
keywords = {برنامه ریزی استراتژیک، مدل مفهومی، شدت برنامه ریزی استراتژیک ، سازمانهای صنعتی کوچک،},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی عناصر برنامه ریزی استراتژیک به منظور ارایه مدلی مفهومی و کاربردی برای شرکتهای صنعتی کوچک
%A رحیم نیا , فریبرز
%A ناظمی, شمس الدین
%A مشرقی, ابراهیم
%J مطالعات مدیریت صنعتی
%@ 2251-8029
%D 2012

[Download]