فلسفه دین, دوره (8), شماره (11), سال (2012-1) , صفحات (5-30)

عنوان : ( تجرد نفس از نظر دکارت و ملاصدرا )

نویسندگان: سیدمرتضی حسینی , نجمه السادات توکّلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دکارت نفس را مجرد می‎داند؛ زیرا صفت ذاتی آن فکر است و فکر، غیر مادی است. تکیه دیگر او بر عدم توقف وجودی نفس بر جسم و جسمانیات است و اینکه هیچ گونه امتدادی در آن راه ندارد. اما از نظر وی، نفس از اول مجرد بوده است. ملاصدرا نفس را جسمانیهالحدوث و روحانیه البقاء می‎داند؛ زیرا نفس برای وجود در این عالم نیازمند استعداد مادی است و می تواند با حرکت جوهری خود تکامل یافته، مراتب تجرد را تا برترین مرتبه بپیماید و این گونه، مشکل دوگانگی و ارتباط نفس و بدن را حل می کند. میان دیدگاه ها این دو فیلسوف، چه اشتراک ها و اختلاف هایی وجود دارد؟ نظر هر یک در بیان نحوه تجرد نفس و ارتباط آن با بدن چگونه است؟ در مسائلی همچون اصل تجرد نفس، توجه به ادراک وم شهود در دریافت حقیقت آن، اشتراک و در اموری چون نحوه وجود نفس، چگونگی تجرد آن و تمایز یا یگانگی نفس و بدن اختلافهایی قابل بررسی می باشند

کلمات کلیدی

, فکر , تجرد نفس , جسمانیه الحدوث , اتحاد نفس و بدن. , حرکت جوهری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1028119,
author = {حسینی, سیدمرتضی and توکّلی, نجمه السادات},
title = {تجرد نفس از نظر دکارت و ملاصدرا},
journal = {فلسفه دین},
year = {2012},
volume = {8},
number = {11},
month = {January},
issn = {2008-7063},
pages = {5--30},
numpages = {25},
keywords = {فکر ، تجرد نفس ، جسمانیه الحدوث ، اتحاد نفس و بدن. ، حرکت جوهری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تجرد نفس از نظر دکارت و ملاصدرا
%A حسینی, سیدمرتضی
%A توکّلی, نجمه السادات
%J فلسفه دین
%@ 2008-7063
%D 2012

[Download]