ادبیات و هنر دینی, دوره (1), شماره (3), سال (2011-9) , صفحات (97-110)

عنوان : ( تحلیل گفتمان امام رضا از منظر برنامه هدایت اعصابی-زبانی )

نویسندگان: بهزاد قنسولی , خلیل قاضی زاده , مجید الهی شیروان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در نظریه پردازیهای اخیر در ارتباط با تجزیه و تحلیل گفتمان تحقیقات ایدئولوژیک و تاریخی به طور خاص مورد توجه قرار گرفته اند. مدل های حاضر در گفتمان دست ساخت بشر هستند و معایب خاصی دارند. در این مقاله به گفتمان الهی امام رضا پرداخنه شده است و ضمن ارائه طرح گفتمانی امام رضا نتایج از منظر برنامه هدایت اعصابی-زبانی تحلیل شده است.

کلمات کلیدی

, تحلیل گفتمان, امام رضا , برنامه هدایت اعصابی-زبانی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1028121,
author = {قنسولی, بهزاد and قاضی زاده, خلیل and الهی شیروان, مجید},
title = {تحلیل گفتمان امام رضا از منظر برنامه هدایت اعصابی-زبانی},
journal = {ادبیات و هنر دینی},
year = {2011},
volume = {1},
number = {3},
month = {September},
issn = {3425-6789},
pages = {97--110},
numpages = {13},
keywords = {تحلیل گفتمان، امام رضا ،برنامه هدایت اعصابی-زبانی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل گفتمان امام رضا از منظر برنامه هدایت اعصابی-زبانی
%A قنسولی, بهزاد
%A قاضی زاده, خلیل
%A الهی شیروان, مجید
%J ادبیات و هنر دینی
%@ 3425-6789
%D 2011

[Download]