دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران , 2012-05-21

عنوان : ( فینگرپرینت DNA تعدادی از ارقام خربزه ایرانی با استفاده از نشانگرهای مولکولی RAPD و ISSR )

نویسندگان: ناهید عباسپور , فرهاد شکوهی فر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شناسائی منابع مقاومت در پیشبرد برنامه های اصلاحی اهمیت بالائی دارد. خربزه بعنوان یکی از گیاهان جالیزی از نظر اقتصادی در منطقه خراسان از جایگاه ویژه ای برخوردار است. نشانگرهای مولکولی از جمله ابزار قدرتمندی می باشند که امروزه به منظور تمایز میان ارقام ، تایید نتاج بدست آمده و شناسایی هیبرید ها استفاده نمود. در مطالعه حاضر با هدف شناسایی و تمایز میان سه رقم خربزه ایرانی شامل خاتونی ، خاقانی و درگزی در مجموع 20 آغازگر RAPD و ISSR مورد بررسی قرار گرفت که در این بین 12 آغازگر مناطقی از ژنوم ارقام مورد مطالعه را تکثیر نمودند. پرایمرهای PSh6، PSh8 و UBC29 توانستند الگوی باندهی متمایزی را در ارقام نشان دهند. پرایمر PSh8 در رقم درگزی باند اختصاصی به اندازه 1800جفت باز تکثیر نمود که به وضوح امکان تمایز آن را از ارقام خاتونی و خاقانی ممکن می سازد. براساس این نتایج سه مارکر اختصاصی برای تمایز ارقام خاتونی، درگزی و خاتونی جهت انجام مطالعات تکمیلی انتخاب شد.

کلمات کلیدی

, خربزه, فینگرپرینت DNA, RAPD, ISSR
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1028124,
author = {ناهید عباسپور and شکوهی فر, فرهاد},
title = {فینگرپرینت DNA تعدادی از ارقام خربزه ایرانی با استفاده از نشانگرهای مولکولی RAPD و ISSR},
booktitle = {دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران},
year = {2012},
location = {تهران, ايران},
keywords = {خربزه، فینگرپرینت DNA، RAPD، ISSR},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T فینگرپرینت DNA تعدادی از ارقام خربزه ایرانی با استفاده از نشانگرهای مولکولی RAPD و ISSR
%A ناهید عباسپور
%A شکوهی فر, فرهاد
%J دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
%D 2012

[Download]