مهندسی عمران فردوسی, دوره (23), شماره (1), سال (2011-4) , صفحات (85-96)

عنوان : ( بررسی آزمایشگاهی عملکرد توام طوق و شکاف بر میزان آبشستگی موضعی در پایه پل )

نویسندگان: حسین شریعتی , سعیدرضا خداشناس , کاظم اسماعیلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده جابه جایی ذر ههای رسوب ناشی از تغییر الگوی جریان، آبشستگی نامیده میشود. این پدیده یکی از دلی لهای پایدار نبودن پلها و در نهایت خراب شدن آ نها به شمار م یرود. از ای نرو ارائه رو شهایی برای مهار و کاهش آبشستگی اهمیت دارد. به کارگیری تجهیزاتی مانند طوق و شکاف بر روی پایه برای فراهم ساختن پایداری پلها میتواند از راهکارهای مناسب برای رسیدن به این هدف باشد. در این پژوهش، نخست کارکرد دو گونه طوق مربعی و دایرهای روی یک الگوی تک پایه استوانهای بررسی شد. سپس با ایجاد شکاف روی پایه و ترکیب طوق و شکاف اثر با هم این دو روش در کاهش میزان آبشستگی مورد توجه قرار گرفت. نتیج هها نشان داد، طوق مربعی نسبت به گونه دایرهای در کاهش عمق آبشستگی کارکرد بهتری دارد. به کارگیری ترکیبی از طوق و شکاف روی پایه سبب شد عمق آبشستگی به میزان بیشتری کاهش یابد، به گونهای و شکاف) توانست عمق آبشستگی را تا 80 % کاهش دهد. W/D=2- که در این حالت ( ترکیب طوق مربعی با 5

کلمات کلیدی

, آبشستگی, طوق, شکاف, ترکیب طوق و شکاف, پایه پل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1028128,
author = {شریعتی, حسین and خداشناس, سعیدرضا and اسماعیلی, کاظم},
title = {بررسی آزمایشگاهی عملکرد توام طوق و شکاف بر میزان آبشستگی موضعی در پایه پل},
journal = {مهندسی عمران فردوسی},
year = {2011},
volume = {23},
number = {1},
month = {April},
issn = {2783-2805},
pages = {85--96},
numpages = {11},
keywords = {آبشستگی، طوق، شکاف، ترکیب طوق و شکاف، پایه پل},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی آزمایشگاهی عملکرد توام طوق و شکاف بر میزان آبشستگی موضعی در پایه پل
%A شریعتی, حسین
%A خداشناس, سعیدرضا
%A اسماعیلی, کاظم
%J مهندسی عمران فردوسی
%@ 2783-2805
%D 2011

[Download]