آموزش عالی ایران, دوره (4), شماره (3), سال (2012-9) , صفحات (117-144)

عنوان : ( بررسی درجه انطباق رفتار مدیران در دانشگاه فردوسی مشهد با شاخص های چهارگانه رهبری تحولی و رابطه آن با بهسازی کارکنان )

نویسندگان: عاطفه اطهری علاف , محمدرضا آهنچیان , بهروز مهرام ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی درجه انطباق رفتار مدیران در دانشگاه فردوسی مشهد با شاخص های چهارگانه رهبری تحولی و رابطه آن با بهسازی کارکنان

کلمات کلیدی

بررسی درجه انطباق رفتار مدیران در دانشگاه فردوسی مشهد با شاخص های چهارگانه رهبری تحولی و رابطه آن با بهسازی کارکنان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1028130,
author = {اطهری علاف, عاطفه and آهنچیان, محمدرضا and مهرام, بهروز},
title = {بررسی درجه انطباق رفتار مدیران در دانشگاه فردوسی مشهد با شاخص های چهارگانه رهبری تحولی و رابطه آن با بهسازی کارکنان},
journal = {آموزش عالی ایران},
year = {2012},
volume = {4},
number = {3},
month = {September},
issn = {2008-8000},
pages = {117--144},
numpages = {27},
keywords = {بررسی درجه انطباق رفتار مدیران در دانشگاه فردوسی مشهد با شاخص های چهارگانه رهبری تحولی و رابطه آن با بهسازی کارکنان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی درجه انطباق رفتار مدیران در دانشگاه فردوسی مشهد با شاخص های چهارگانه رهبری تحولی و رابطه آن با بهسازی کارکنان
%A اطهری علاف, عاطفه
%A آهنچیان, محمدرضا
%A مهرام, بهروز
%J آموزش عالی ایران
%@ 2008-8000
%D 2012

[Download]