پژوهشهای علوم دامی ایران, دوره (3), شماره (4), سال (2012-3) , صفحات (393-405)

عنوان : ( اثر پودر فلفل قرمز و چربی بر عملکرد و فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی )

نویسندگان: هانی اربابیان , عبدالمنصور طهماسبی , رضا وکیلی , سونیا زکی زاده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی اثر سطوح مختلف پودر فلفل قرمز و چربی در جیره جوجه های گوشتی، آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی به صورت فاکتوریل 1 و 3 درصد ) و دو سطح / 3) با 4 تکرار و 12 قطعه پرنده در هر واحد آزمایشی انجام شد. عوامل آزمایش شامل سه سطح پودر فلفل قرمز (صفر، 5 × 2) چربی (صفر و 3 درصد) بود. خوراک و آب به صورت آزاد و به طور دائم در اختیار جوجه ها قرار گرفت . طول دوره آزمایش 42 روز بود . جیره های آزمایشی با انرژی و پروتئین مساوی تنظیم شدند. افزایش سطوح چربی سبب کاهش خوراک مصرفی شد. زمانی که فلفل همزمان با چربی مورد استفاده قرار گرفت میزان مصرف خوراک کاهش یافت. حضور فلفل و چربی به تنهایی در جیره سبب افزایش وزن بدن شد، اما زمانی که فلفل و چربی ب ا هم مورد استفاده قرار گرفتند افزایش وزن کاهش یافت. افزایش سطوح فلفل و چربی سبب کاهش ضریب تبدیل غذایی شد اما زمانی که به جیره های حاوی چربی فلفل اضافه شد ضریب تبدیل غذایی بهبود یافت. در دوره آغازین افزایش سطح فلفل از صفر به 3 درصد سبب افزایش میزان کلسترول و شد. در دوره رشد با افزایش درصد فلفل قرمز مقدار کلسترول ، تری HDL شد، همچنین افزایش میزان چربی در جیره سبب افزایش میزان HDL و افزایش مقدار تری گلیسیرید شد . LDL و HDL ، کاهش یافت، همچنین افزایش درصد چربی سبب کاهش کلسترول LDL و HDL ، گلیسیرید شد. در دوره پایانی افزایش درصد فلفل قرمز سبب کاهش LDL و HDL ، مخلوط فلفل قرمز و چربی سبب کاهش گلوکز، کلسترول، تری گلیسیرید میزان تری گلیسیرید شد. مخلوط فلفل قرمز و چربی سبب افزایش گلوکز و کاهش میزان تری گلیسیرید در این دوره شد.

کلمات کلیدی

, پودر فلفل قرمز, چربی, متابولیت های خونی, جوجه های گوشتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1028131,
author = {هانی اربابیان and طهماسبی, عبدالمنصور and رضا وکیلی and سونیا زکی زاده},
title = {اثر پودر فلفل قرمز و چربی بر عملکرد و فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی},
journal = {پژوهشهای علوم دامی ایران},
year = {2012},
volume = {3},
number = {4},
month = {March},
issn = {۲۰۰۸-۳۱۰۶},
pages = {393--405},
numpages = {12},
keywords = {پودر فلفل قرمز، چربی، متابولیت های خونی، جوجه های گوشتی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر پودر فلفل قرمز و چربی بر عملکرد و فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی
%A هانی اربابیان
%A طهماسبی, عبدالمنصور
%A رضا وکیلی
%A سونیا زکی زاده
%J پژوهشهای علوم دامی ایران
%@ ۲۰۰۸-۳۱۰۶
%D 2012

[Download]