چشم انداز مدیریت (پیام مدیریت), شماره (8), سال (2003-12) , صفحات (27-45)

عنوان : Management Consulting Firms: Prospect & Challenges ( موسسات مشاوره مدیریت: چشم اندازها و چالش ها )

نویسندگان: سعید مرتضوی ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقاله حاضر به ترسیم جایگاه و عملکرد موسسات مشاوره مدیریت می پردازد و مقام پاسخگویی به این دو سوال عمده است که اولا چرا سازمان ها به مشاوران مدیریت نیازمندند و ثانیا، چرا باید به مشاوران مدیریت خارج از سازمان خود اهمیت دهند. در این راستا، دو نظریه وابستگی منابع و هزینه داد و ستد به عنوان چهارچوب نظری برای تحلیل جایگاه موسسات مشاوره مدیریت در به حداقل رساندن هزینه های دادوستد درون سازمانی ( درونی سازی فعالیت ها) و هزینه های دادوستد برون سازمان ( برونی سازی فعالیت ها) بسط داده می شود و مشخص می گردد که به رغم رشد سازمان های دانش محور، فزونی پیچدگی محیط، تعدد و تنوع مسائل سازمان ها، تمایل سازمان ها به برخورداری از دارایی ها خاص که جملگی درونی سازی فعالیت ها را در سازمان تایید می کنند، استفاده از موسسات مشاوره مدیریت روند رو به رشد خود را ادامه دهدو نیاز به مشاوران مدیریت خارج از سازمان ها به رغم چالش های پیش روی این موسسات، کماکان مورد نیاز است. کلید واژه ها: مشاوره مدیریت، وابستگی منابع، هزینه دادوستد، چشم اندازها، چالش ها و دارایی های خاص

کلمات کلیدی

موسسات مشاوره مدیریت: چشم اندازها و چالش ها
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:102814,
author = {مرتضوی, سعید},
title = {Management Consulting Firms: Prospect & Challenges},
journal = {چشم انداز مدیریت (پیام مدیریت)},
year = {2003},
number = {8},
month = {December},
issn = {2008-2703},
pages = {27--45},
numpages = {18},
keywords = {موسسات مشاوره مدیریت: چشم اندازها و چالش ها},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T Management Consulting Firms: Prospect & Challenges
%A مرتضوی, سعید
%J چشم انداز مدیریت (پیام مدیریت)
%@ 2008-2703
%D 2003

[Download]