پژوهش های حفاظت گیاهان ایران, دوره (26), شماره (1), سال (2012-6) , صفحات (110-112)

عنوان : ( اولین گزارش Gonia ornata Meigen 1826 (Diptera: Tachinidae) پارازیتوئید لارو Agrotis sp. (Lepidoptera: Noctuidae )

نویسندگان: حسین صادقی نامقی , قربانعلی اسدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در سال 1384، طی بررسی فون تاکینیدهای پارازیتوئید آفات محصولات زراعی در منطقه شیروان در خراسان شمالی، از لارو های آگروتیس (Agrotis sp. (Lepidoptera: Noctuidae جمع آوری شده از مزرعه چغندرقند دانشکده کشاورزی شیروان سه عدد مگس تاکینید بدست آمد. نمونه ها به نام Gonia ornata Meigen,1829 شناسایی شدند. وجود این گونه در ایران برای اولین بار گزارش می شود.

کلمات کلیدی

, فون, تاکینیده, کرم های طوقه بر.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1028145,
author = {صادقی نامقی, حسین and اسدی, قربانعلی},
title = {اولین گزارش Gonia ornata Meigen 1826 (Diptera: Tachinidae) پارازیتوئید لارو Agrotis sp. (Lepidoptera: Noctuidae},
journal = {پژوهش های حفاظت گیاهان ایران},
year = {2012},
volume = {26},
number = {1},
month = {June},
issn = {2980-8170},
pages = {110--112},
numpages = {2},
keywords = {فون، تاکینیده، کرم های طوقه بر.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اولین گزارش Gonia ornata Meigen 1826 (Diptera: Tachinidae) پارازیتوئید لارو Agrotis sp. (Lepidoptera: Noctuidae
%A صادقی نامقی, حسین
%A اسدی, قربانعلی
%J پژوهش های حفاظت گیاهان ایران
%@ 2980-8170
%D 2012

[Download]