قبسات, دوره (66), شماره (66), سال (2013-3) , صفحات (53-65)

عنوان : ( پیوند عشق حقیقی و زیبایی مطلق از دیدگاه افلاطون و ملاصدرا )

نویسندگان: محمدکاظم علمی سولا , زهرا محمدی محمدیه ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دو مسئله‌ی عشق و زیبایی در فلسفه‌های افلاطون و ملاصدرا با یکدیگر پیوند عمیقی دارند. این دو اندیشمند هر یک به مقتضای مبانی فلسفی خاص خود این پیوند را به شیوه‌ی خاصی تبیین کرده‌اند و در این میان به رغم تفاوت آشکاری که در توصیف هر یک از دو فیلسوف از عشق، زیبایی و خدا وجود دارد، رابطه‎ای ناگسستنی، میان عشق حقیقی، زیبایی مطلق و خداوند برقرار کرده‌اند. مقاله‌ی حاضر ضمن بررسی عشق حقیقی و زیبایی مطلق و ارتباط این دو مسئله با خدا در اندیشه‌ی هر یک از این دو فیلسوف به مقایسه‌ی این دو دیدگاه پرداخته و تشابهات و تفاوت‌های موجود در این دو دیدگاه را آشکار می‌سازد. واژگان کلیدی: زیبایی، عشق، زیبایی مطلق، عشق حقیقی، خدا.

کلمات کلیدی

, زیبایی, عشق, زیبایی مطلق, عشق حقیقی,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1028152,
author = {علمی سولا, محمدکاظم and محمدی محمدیه, زهرا},
title = {پیوند عشق حقیقی و زیبایی مطلق از دیدگاه افلاطون و ملاصدرا},
journal = {قبسات},
year = {2013},
volume = {66},
number = {66},
month = {March},
issn = {1029-4538},
pages = {53--65},
numpages = {12},
keywords = {زیبایی، عشق، زیبایی مطلق، عشق حقیقی، خدا},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T پیوند عشق حقیقی و زیبایی مطلق از دیدگاه افلاطون و ملاصدرا
%A علمی سولا, محمدکاظم
%A محمدی محمدیه, زهرا
%J قبسات
%@ 1029-4538
%D 2013

[Download]