دانش و توسعه, شماره (15), سال (2004-12)

عنوان : Examining and Analyzing Aspects of Environmental support of Small Business Active in Basic Metals Industry: \"An Entrepreneurship Approach\" ( بررسی و تحلیل ابعاد حمایت از واحدهای کوچک فعال در صنعت فلزات اساسی با تاکید بر رویکرد کارآفرینی )

نویسندگان: سعید مرتضوی , یعقوب مهارتی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مقاله، ابعاد حمایت محیطی از واحدهای کوچک تولیدی مستقر در شهر مشهد و میزان برخورداری آنان از این ابعاد را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است. جامعه آماری در این تحقیق شرکت هایی را شامل می شود که در صنعت فلزات اساسی آماری در این تحقیق شرکت هایی را شامل می شود که در صنعت فلزات اساسی فعالیت دارند و کارکنان آنها کمتر از 10 نفر است گستره تحقیق مجموعا 48 شرکت را در بر می گیرد که از بین آنها تعداد 32 شرکت با روش نمونه گیری تصادفی از جامعه محدود به عنوان نمونه انتخاب گردید. روش تحقیق از نوع پیمایشی و برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه 5 رتبه ای در مقیاس لیکرت در دو وضعیت بدو تاسیس و موجود استفاده شده است. روایی پرسشنامه مبتنی بر روش محتوایی است و میزان پایایی پرسشنامه از طریق ضریب آلفای کرونباخ برابر 87/0 محاسبه شده است. برای آزمون فرضیه های تحقیق از تخمین فاصله ای میانگین جامعه آماری استفاده شده است و نتایج حاصله با سطح 95 درصد، حاکی از آن است که واحدهای مورد مطالعه در هیچ یک از ابعاد چهارگانه حمایت، شامل: خدمات اداری-حرفه ای، کمک های مالی، فنون مدیریتی و خدمات بازاریابی از حمایت برخوردار نشده اند. واژه های کلیدی: واحد های کوچک، ابعاد حمایت، کارآفرینی، مالک، کارآفرین

کلمات کلیدی

بررسی و تحلیل ابعاد حمایت از واحدهای کوچک فعال در صنعت فلزات اساسی با تاکید بر رویکرد کارآفرینی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:102816,
author = {مرتضوی, سعید and مهارتی, یعقوب},
title = {Examining and Analyzing Aspects of Environmental support of Small Business Active in Basic Metals Industry: \"An Entrepreneurship Approach\"},
journal = {دانش و توسعه},
year = {2004},
number = {15},
month = {December},
issn = {2008-1456},
keywords = {بررسی و تحلیل ابعاد حمایت از واحدهای کوچک فعال در صنعت فلزات اساسی با تاکید بر رویکرد کارآفرینی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T Examining and Analyzing Aspects of Environmental support of Small Business Active in Basic Metals Industry: \"An Entrepreneurship Approach\"
%A مرتضوی, سعید
%A مهارتی, یعقوب
%J دانش و توسعه
%@ 2008-1456
%D 2004

[Download]