پژوهش های روانشناسی بالینی و مشاوره, دوره (1), شماره (2), سال (2012-1) , صفحات (121-136)

عنوان : ( بررسی رابطه انگیزش پیشرفت و خودپنداره تحصیلی با اضطراب امتحان در دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهد )

نویسندگان: ابوالفضل غفاری , فاطمه ارفع بلوچی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است که با هدف بررسی رابطه انگیزش پیشرفت و خودپنداره تحصیلی با اضطراب امتحان در دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهد صورت گرفته است. بدین منظور با استفاده از فرمول حجم نمونه و با روش نمونه گیری طبقه ای نسبتی و سهمیه ای نمونه‌ای به حجم 308 نفر از دانشجویان تحصیلات تکمیلی از تمامی دانشکده های دانشگاه فردوسی مشهد انتخاب شدند. آزمودنی ها به پرسشنامه های انگیزش پیشرفت هرمنس، خودپنداره بک و استیر، و مقیاس اضطراب امتحان ابوالقاسمی و همکاران پاسخ دادند. داده ها با استفاده از روش های آمار توصیفی - فراوانی، میانگین، انحراف استاندارد، ضریب همبستگی، رگرسیون چندگانه - و آمار استنباطی –تحلیل واریانس چند متغیری- تحلیل شدند. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که ترکیب متغیرهای انگیزش پیشرفت و خودپنداره تحصیلی می‌تواند به خوبی اضطراب امتحان را پیش بینی کنند(001/0> p؛ 68/17 = (305 ، 2) F ). همچنین نتایج حاصل از اجرای تحلیل واریانس چندمتغیری(MANOVA) نشان داد که بین دوگروه از دانشجویان دختر و پسر تفاوت آماری معنی‌داری در خودپنداره تحصیلی (01/0 < p ) ، انگیزش پیشرفت (01/0 < p ) و اضطراب امتحان(01/0 < p ) وجود ندارد. با توجه به یافته های پژوهشی توجه به باورها و ادراکات افراد در مورد خود و توانمندی هایشان، و همچنین توجه به متغیرهای انگیزشی اثرگذار بر عملکرد افراد در تمامی موقعیت های آموزشی حائز اهمیت و توجه فراون می باشد.

کلمات کلیدی

, انگیزش پیشرفت, خودپنداره تحصیلی, اضطراب امتحان, دانشجویان تحصیلات تکمیلی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1028167,
author = {غفاری, ابوالفضل and ارفع بلوچی, فاطمه},
title = {بررسی رابطه انگیزش پیشرفت و خودپنداره تحصیلی با اضطراب امتحان در دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهد},
journal = {پژوهش های روانشناسی بالینی و مشاوره},
year = {2012},
volume = {1},
number = {2},
month = {January},
issn = {۲۲۵۱-۶۳۵۲},
pages = {121--136},
numpages = {15},
keywords = {انگیزش پیشرفت، خودپنداره تحصیلی، اضطراب امتحان، دانشجویان تحصیلات تکمیلی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی رابطه انگیزش پیشرفت و خودپنداره تحصیلی با اضطراب امتحان در دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهد
%A غفاری, ابوالفضل
%A ارفع بلوچی, فاطمه
%J پژوهش های روانشناسی بالینی و مشاوره
%@ ۲۲۵۱-۶۳۵۲
%D 2012

[Download]