علوم باغبانی, دوره (25), شماره (3), سال (2011-11) , صفحات (296-303)

عنوان : ( اثر چهار نوع خاکپوش چیپس، چوب ، کمپوست زباله شهری ، خاک اره و سنگریزه در سه ضخامت مختلف بر رشد درخت چنار )

نویسندگان: پیام پاکدل , علی تهرانی فر , سیدحسین نعمتی , امیر لکزیان , سیده مهدیه خرازی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی اثر چهار نوع خاکپوش چیپس چوب، کمپوست زباله شهری، خاک اره و سنگریزه در سه ضخامت مختلف بر رشد درخت چنار در طی دو سال (1387و1388) در فضای سبز شهر مشهدکه در اقلیم نیمه خشک قرار دارد مورد بررسی قرار گرفت. تحقیقی به صورت طرح آزمایشی کرت های خرد شده در قالب بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار انجام شد. تیمارها شامل شاهد (بدون خاکپوش) و چهارنوع خاکپوش چیپس چوب، کمپوست زباله شهری، خاک اره و سنگریزه در سه ضخامت 10،5و15 سانتیمتر بودند. در طول دوره آزمایش رطوبت خاک، درجه حرارت خاک، تعداد برگ، وزن تر و خشک برگ، ارتفاع درخت، وزن تر درخت و اندازه محیط تنه در ارتفاع 20سانتیمتری از سطح خاک اندازه گیری شد. خاکپوش خاک اره با ضخامت 15 سانتیمتر بیشترین مقدار درصد رطوبت وزنی و کمترین درجه حرارت خاک را دارا بود و در صفات رشدی (وزن تر درخت، وزن تر و خشک برگ، ارتفاع درخت، تعداد برگ و اندازه محیط تنه در ارتفاع 20 سانتیمتری از خاک) در مجموع خاک اره با ضخامت 15 سانتیمتر بیشترین مقدار رشد را نشان داد. در تمامی صفات با افزایش ضخامت لایه مالچ میزان رشد افزایش پیدا کرد و بهترین نتایج در ضخامت 15 سانتیمتری تمام انواع خاکپوش مشاهده شد. در مورد اثر نوع خاکپوش بر روی ارتفاع درخت خاکپوش ها اختلاف معنی داری با هم نداشتند، ولی از شاهد بیشتر بودند و با آن اختلاف معنی داری داشتند. در بقیه صفات رشدی اندازه گیری شده شامل تعداد برگ، وزن تر و خشک برگ، وزن تر درخت و اندازه محیط تنه در ارتفاع 20سانتیمتری از سطح خاک، بیشترین مقدار رشد به ترتیب مربوط به تیمار خاک اره، چیپس چوب،کمپوست، سنگریزه و شاهد بودند. به نظر می رسد که خاک اره با حفظ بهتر رطوبت خاک و کاهش تنش رطوبتی خاک در مقایسه با سایر خاکپوش ها به رشد بیشتر چنار در مناطق خشک و نیمه خشک کمک زیادی می کند.

کلمات کلیدی

, خاکپوش, چنار, رطوبت خاک, درجه حرارت خاک, صفات رشدی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1028171,
author = {پاکدل, پیام and تهرانی فر, علی and نعمتی, سیدحسین and لکزیان, امیر and خرازی, سیده مهدیه},
title = {اثر چهار نوع خاکپوش چیپس، چوب ، کمپوست زباله شهری ، خاک اره و سنگریزه در سه ضخامت مختلف بر رشد درخت چنار},
journal = {علوم باغبانی},
year = {2011},
volume = {25},
number = {3},
month = {November},
issn = {۲۰۰۸-۴۷۳۰},
pages = {296--303},
numpages = {7},
keywords = {خاکپوش، چنار، رطوبت خاک، درجه حرارت خاک، صفات رشدی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر چهار نوع خاکپوش چیپس، چوب ، کمپوست زباله شهری ، خاک اره و سنگریزه در سه ضخامت مختلف بر رشد درخت چنار
%A پاکدل, پیام
%A تهرانی فر, علی
%A نعمتی, سیدحسین
%A لکزیان, امیر
%A خرازی, سیده مهدیه
%J علوم باغبانی
%@ ۲۰۰۸-۴۷۳۰
%D 2011

[Download]