علوم باغبانی, دوره (26), شماره (1), سال (2012-4) , صفحات (35-44)

عنوان : ( تعیین ‌نرم‌های دریس و ارزیابی وضعیت تغذیه‌ای درختان چنار (Platanus sp.) در مشهد )

نویسندگان: امیر لکزیان , ولی فیضی اصل , علی تهرانی فر , اکرم حلاج نیا , حدیثه رحمانی , پیام پاکدل , سید هدایت محسنی , آرزو طالبی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور تعیین ‌نُرم‌های دریس و ارزیابی وضعیت تغذیه ای درختان چنار در شهر مشهد جمعاً تعداد 270 نمونه برگی از 15 ایستگاه (تکرار) از دو گروه درختان سبز و زرد با علایم سرخشکیدگی در سه مرحله بهار، تابستان و پائیز از سه لایه مختلف پائینی، میانی و بالایی درختان در سال 1388 جمع آوری شد. با استفاده از میانگین گیری از جامعه دارای وضعیت تغذیه ای مناسب (گروه درختان سبز) و انتخاب 28 فرم بیان مناسب از طریق آزمون t، ‌نُرم‌ های دریس برای نسبت های عناصر نیتروژن، فسفر، پتاسیم، سدیم، آهن، روی، منگنز و مس تعیین شدند. با استفاده از این اطلاعات شاخص های عناصر غذایی و شاخص تعادل برای گروه درختان زرد محاسبه گردید. نتایج نشان داد که میانگین غلظت نیتروژن، فسفر، پتاسیم، سدیم، آهن، روی، منگنز و مس در گروه درختان سبز به ترتیب 34/1، 12/0، 11/1 ، 029/0 درصد، 8/243، 3/28، 5/96 و 3/9 میلی‌گرم در کیلوگرم است. با استفاده از ‌نُرم‌ های دریس مناسب ترین ترتیب نیاز غذایی برای گروه درختان زرد از میانگین کل داده ها انتخاب شد (N>Fe=Zn=Mn>P=K>Cu) که در آن احتمال کمبود نیتروژن و برخی از عناصر کم مصرف مانند آهن، روی و منگنز در گیاه وجود دارد که مقایسه میانگین غلظت عناصر در گروه درختان زرد و سبز نیز تا حدودی مؤید این مطلب بود. بنابراین انتظار می‌رود درختان چنار (گروه زرد) به کاربرد کودهای نیتروژنی و همچنین آهن، روی و منگنز پاسخ مثبتی نشان ‌دهند. از سوی دیگر به منظور ایجاد شرایط تغذیه ای مناسب به ویژه تغذیه نیتروژن، تأمین آب مناسب و کافی برای درختان چنار از اهمیت زیادی در شرایط مشهد برخوردار است.

کلمات کلیدی

, ‌نُرم‌های دریس , تعادل عناصر غذایی, درخت چنار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1028172,
author = {لکزیان, امیر and فیضی اصل, ولی and تهرانی فر, علی and حلاج نیا, اکرم and حدیثه رحمانی and پاکدل, پیام and سید هدایت محسنی and آرزو طالبی},
title = {تعیین ‌نرم‌های دریس و ارزیابی وضعیت تغذیه‌ای درختان چنار (Platanus sp.) در مشهد},
journal = {علوم باغبانی},
year = {2012},
volume = {26},
number = {1},
month = {April},
issn = {2008-4730},
pages = {35--44},
numpages = {9},
keywords = {‌نُرم‌های دریس ، تعادل عناصر غذایی، درخت چنار},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تعیین ‌نرم‌های دریس و ارزیابی وضعیت تغذیه‌ای درختان چنار (Platanus sp.) در مشهد
%A لکزیان, امیر
%A فیضی اصل, ولی
%A تهرانی فر, علی
%A حلاج نیا, اکرم
%A حدیثه رحمانی
%A پاکدل, پیام
%A سید هدایت محسنی
%A آرزو طالبی
%J علوم باغبانی
%@ 2008-4730
%D 2012

[Download]