علوم اجتماعی, دوره (8), شماره (2), سال (2012-3) , صفحات (55-81)

عنوان : ( بررسی عوامل موثر بر اعتماد اجتماعی زنان روستایی؛ مطالعه موردی سه روستا از سه استان ایران )

نویسندگان: سید رسول حسینی , حسین بهروان , سیما سروش ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف این مقاله بررسی اعتماد اجتماعی و برخی از عوامل موثر بر آن در میان زنان سه روستا از سه استان کشور می باشد. سوالات این پژوهش عبارتند از: وضعیت اعتماد اجتماعی در میان زنان در مناطق روستایی چگونه است؟ چه عواملی بر میزان اعتماد اجتماعی زنان روستایی موثر هستند؟ یافته های این پژوهش با استفاده از ابزار پرسشنامه و انتخاب نمونه ای 300 نفری از زنان روستایی روستاهای نقندر (خراسان رضوی)، کوشک هزار (فارس) و تنگسرخ (کهکیلویه و بویراحمد) نشان می دهند که سطح اعتماد اجتماعی زنان روستایی در سطح متوسط قرار دارد. نتایج نشان می دهد درآمد بیشتر، متاهل بودن، سطح توسعه پایین تر، میزان رفت و آمد بیشتر بین خانوارها، سطح رفاه بالاتر خانوار، گرایش به سنت گرایی کم تر و میزان استفاده بیشتر از رسانه های جمعی منجر به افزایش اعتماد اجتماعی در بین زنان روستایی می شود. همچنین بعد خانوار، تحصیلات و سن رابطه معنی داری با میزان اعتماد اجتماعی زنان روستایی در روستاهای منتخب ندارند. این مطالعه پیشنهاد می کند جهت جلوگیری از کاهش اعتماد اجتماعی در جامعه، برنامه ریزان و سیاست گذاران در تدوین برنامه ها توجه هر چه بیش تری به روابط اجتماعی در جامعه داشته باشند.

کلمات کلیدی

, اعتماد اجتماعی, زنان روستایی, نقندر, کوشک هزار, تنگسرخ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1028183,
author = {سید رسول حسینی and بهروان, حسین and سیما سروش},
title = {بررسی عوامل موثر بر اعتماد اجتماعی زنان روستایی؛ مطالعه موردی سه روستا از سه استان ایران},
journal = {علوم اجتماعی},
year = {2012},
volume = {8},
number = {2},
month = {March},
issn = {2008-1383},
pages = {55--81},
numpages = {26},
keywords = {اعتماد اجتماعی، زنان روستایی، نقندر، کوشک هزار، تنگسرخ},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی عوامل موثر بر اعتماد اجتماعی زنان روستایی؛ مطالعه موردی سه روستا از سه استان ایران
%A سید رسول حسینی
%A بهروان, حسین
%A سیما سروش
%J علوم اجتماعی
%@ 2008-1383
%D 2012

[Download]