اولین همایش ملی بحران آب و پیامد های ناشی از آن , 2012-05-09

عنوان : ( پتانسیل یابی آب زیر زمینی کوه های هزار مسجد با استفاده از مدل تلفیقی فازی و AHP (مطالعه موردی: شمالشرقی کوه های هزرا مسجد در استان خراسان رضوی) )

نویسندگان: کیوان یوسفی سنگانی , حسین محمدزاده , مرتضی اکبری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از این تحقیق شناسایی و ارزیابی پتانسیل منابع آب زیر زمینی جدید در بخش شمالی کوه های هزار مسجد، در حد فاصل شهرستان های کلات و درگز، با تاکید بر سازند های کربناته می باشد. بدین منظور با توجه به اطلاعات و داده های زمین شناسی، هیدرولوژی، هیدروژئولوژی، ساختاری، فیزیوگرافی، توپوگرافی و تصاویر ماهواره ای، نقشه های لیتولوژی، فاصله از محل تخلیه، تراکم طول خطواره، تراکم برخورد خطواره، تراکم آبراهه ها، پوشش گیاهی، شیب، و توپوگرافی در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی ( GIS) به روش فازی تهیه شده است. این نقشه ها با استفاده از مقایسه زوجی به روش AHP وزندهی گردید. با اعمال وزن محاسبه شده هر معیار، نقشه هر عامل با توجه به اهمیت آن در پتانسیل آب زیر زمینی تهیه و سپس نقشه نهایی پتانسیل آب زیر زمینی با هم پوشانی به روش فازی تهیه گریده است.

کلمات کلیدی

, پتانسیل آب زیر زمینی, فازی, کوه هزار مسجد, AHP
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1028203,
author = {یوسفی سنگانی, کیوان and محمدزاده, حسین and اکبری, مرتضی},
title = {پتانسیل یابی آب زیر زمینی کوه های هزار مسجد با استفاده از مدل تلفیقی فازی و AHP (مطالعه موردی: شمالشرقی کوه های هزرا مسجد در استان خراسان رضوی)},
booktitle = {اولین همایش ملی بحران آب و پیامد های ناشی از آن},
year = {2012},
location = {فردوس, ايران},
keywords = {پتانسیل آب زیر زمینی، فازی، کوه هزار مسجد، AHP},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T پتانسیل یابی آب زیر زمینی کوه های هزار مسجد با استفاده از مدل تلفیقی فازی و AHP (مطالعه موردی: شمالشرقی کوه های هزرا مسجد در استان خراسان رضوی)
%A یوسفی سنگانی, کیوان
%A محمدزاده, حسین
%A اکبری, مرتضی
%J اولین همایش ملی بحران آب و پیامد های ناشی از آن
%D 2012

[Download]