دانشگاه علوم پزشکی سبزوار, دوره (19), شماره (1), سال (2012-5) , صفحات (1-12)

عنوان : ( بررسی اثر مینوسیکلین بر شدت تشنج های ناشی از کیندلینگ آمیگدال در موش صحرایی )

نویسندگان: سیدمهدی بهشتی نصر , محمد محمدزاده , علی مقیمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زمینه و هدف: مینوسایکلین علاوه بر اینکه یک داروی ضد التهاب و آنتیبیوتیک است، دارای اثرات محافظتی سلولهای عصبی نیز می باشد. با توجه به ارتباط تشنج با مرگ و میر سلولی و التهاب، هدف از این تحقیق بررسی اثر مینوسایکلین بر تشنجهای ناشی از کیندلینگ در موش صحرایی است. مواد و روشها: در این مطالعه تجربی، 3 گروه موش صحرایی ( 18 سر) پس از جراحی استرئوتاکسیک و یک هفته دوره بهبودی، تحریکات (n=5) 25 ،(n=7) 12/ کیندلینگ ( 2 بار در روز) را دریافت میکردند. هر یک از گروههای مذکور پس از کیندل شدن، مینوسایکلین با دوزهای 5 ،(Afterdischarge Duration; ADD) میلیگرم به ازای یک کیلوگرم حیوان دریافت کردند. مدت زمان امواج تخلیه متعاقب (n=6) و 50 و مدت (Stage 5 Duration; S5D) مدت زمان مرحله پنج تشنج ،(Stage 4 Latency; S4L) مدت زمان تأخیری تا شروع مرحله 4 تشنج روز تزریق مینوسایکلین با روز قبل (که سالین دریافت کرده بودند) مقایسه شد. (Seizure Duration; SD) زمان تشنج نسبت به تزریق سالین کاهش معن ادار داشت . ADD ، 50 و 25 را دریافت کرده بودند mg/kg یافتهها: در موشهای کیندلی که دوزهای را SD و S4L 50 توانست mg/kg نیز در هر سه دوز دارو بهطور معنادار کاهش یافت. از بین سه دوز مذکور، مینوسایکلین فقط با دوز S5D به ترتیب بهطور معناداری افزایش و کاهش دهد. نتیجه گیری: نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان داد که مینوسایکلین موجب کاهش شدت تشنجهای ناشی از کیندلینگ آمیگدال گردید . کلمات کلیدی: تشنج؛ مینوسایکلین؛ موش صحرایی؛ کیندلینگ

کلمات کلیدی

, تشنج, مینوسایکلین, موش صحرایی, کیندلینگ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1028206,
author = {سیدمهدی بهشتی نصر and محمد محمدزاده and مقیمی, علی},
title = {بررسی اثر مینوسیکلین بر شدت تشنج های ناشی از کیندلینگ آمیگدال در موش صحرایی},
journal = {دانشگاه علوم پزشکی سبزوار},
year = {2012},
volume = {19},
number = {1},
month = {May},
issn = {1606-7487},
pages = {1--12},
numpages = {11},
keywords = {تشنج، مینوسایکلین، موش صحرایی، کیندلینگ},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثر مینوسیکلین بر شدت تشنج های ناشی از کیندلینگ آمیگدال در موش صحرایی
%A سیدمهدی بهشتی نصر
%A محمد محمدزاده
%A مقیمی, علی
%J دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
%@ 1606-7487
%D 2012

[Download]