بیوتکنولوژی کشاورزی, دوره (3), شماره (2), سال (2012-1) , صفحات (81-95)

عنوان : ( تجزیه و تحلیل ژنتیکی و فیلوژنتیکی ناحیه D-Loopاز DNA میتوکندری پلنگ ایرانی )

نویسندگان: محمدرضا نصیری , سید امیر رضا پری زاده , مرتضی مهدوی , حمید آریان نژاد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پلنگ ایرانی(Panthera pardus saxicolor) بزررگترین زیر گونه پلنگ در دنیا محسوب می شود. اما با توجه به کاهش شدید جمعیت و انقراض آن در برخی مناطق، توجه بیشتر به این زیر گونه خصوصا از دیدگاه ژنتیک حفاظتی دارای اهمیت زیادی می باشد. هدف از این مطالعه، بررسی ژنتیکی و فیلوژنتیکی توالی نوکلئوتیدی ناحیه D-Loop ازDNA میتوکندری پلنگ ایرانی بود. برای انجام این تحقیق تعداد 6 نمونه بیولوژیک که شامل استخوان و پوست بود از پارک ملی تندوره استان خراسان رضوی طی سالهای 1387 تا 1390 جمع آوری شد. پس از استخراج DNA تکثیر قطعه 800 جفت بازی از ناحیه D-Loop میتوکندری با استفاده از واکنش زنجیره ای پلیمراز و پرایمرهای عمومی L15926 وH16498 براساس روش استاندارد انجام گردید. توالی یابی ناحیه تکثیر شده با استفاده از دستگاه خودکار ABI 3130 به روش اتوماتیک سانگر صورت گرفت و به منظور تعیین فاصله ژنتیکی با توالی های حاصل از مطالعات دیگر، مورد مقایسه قرار گرفتند. نتایج نشان داد که در بین توالی های نوکلئوتیدی نمونه های مورد مطالعه، تفاوت هاپلوتایپی وجود نداشت. همچنین نتایج آزمون فیلوژنتیکی با استفاده از روش Neighbor-Joining نشان داد که پلنگ ایرانی در گروه P. pardus قرار می گیرد و از لحاظ هاپلوتایپی مشابه زیر گونه saxicolor می باشد.

کلمات کلیدی

, کلید واژه ها: پلنگ ایرانی, DNA میتوکندری, D-Loop, درخت فیلوژنتیک, Panthera pardus saxicolor.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1028220,
author = {نصیری, محمدرضا and پری زاده, سید امیر رضا and مهدوی, مرتضی and آریان نژاد, حمید},
title = {تجزیه و تحلیل ژنتیکی و فیلوژنتیکی ناحیه D-Loopاز DNA میتوکندری پلنگ ایرانی},
journal = {بیوتکنولوژی کشاورزی},
year = {2012},
volume = {3},
number = {2},
month = {January},
issn = {2228-6500},
pages = {81--95},
numpages = {14},
keywords = {کلید واژه ها: پلنگ ایرانی، DNA میتوکندری، D-Loop، درخت فیلوژنتیک، Panthera pardus saxicolor.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تجزیه و تحلیل ژنتیکی و فیلوژنتیکی ناحیه D-Loopاز DNA میتوکندری پلنگ ایرانی
%A نصیری, محمدرضا
%A پری زاده, سید امیر رضا
%A مهدوی, مرتضی
%A آریان نژاد, حمید
%J بیوتکنولوژی کشاورزی
%@ 2228-6500
%D 2012

[Download]