پژوهشهای زراعی ایران, دوره (9), شماره (4), سال (2012-3) , صفحات (573-583)

عنوان : ( بهینه‌سازی ترکیبات مختلف محیط کشت جهت افزایش تولید کالوس در سرخدار معمولی (Taxus baccata) )

نویسندگان: نرگس علیزاده تمام , محمد فارسی , محمد مجیدی , یداله آکردی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به اهمیت گونه‌های متعلق به جنس تاکسوس در تولید تاکسول که مؤثرترین دارو برای درمان انواع سرطان‌ها شناخته شده است، چند آزمایش با هدف بهینه‌سازی کالزایی و رشد کالوسها انجام گرفت. ساقه‌های جوان سرخدار معمولی برای مقایسه اثرات نوع محیط کشت، تنظیم‌کننده‌های رشد، کربوهیدرات‌ها، نیتروژن آلی، غلظت ویتامین‌ها و نسبت آمونیوم به نیترات مورد بررسی قرار گرفتند. بدین منظور سه آزمایش به صورت جداگانه طراحی شد و در هر مرحله آزمایشات به صورت فاکتوریل و در قالب طرح کاملا تصادفی انجام گرفتند. نتایج آنالیزهای آماری نشان داد که از بین تیمارهای اعمال شده، محیط کشت پایه B5 به همراه 1% ساکارز + 1% فروکتوز، غلظت x2 ویتامین‌ها و ترکیب هورمونی 1 میلی‌گرم در لیتر پیکلورام + 1/0 میلی‌گرم در لیتر کینتین به اضافه یک میلی‌مولار از هریک از اسیدهای آمینه آرژنین، گلایسین و پرولین، در سطح احتمال 5% القاء و رشد کالوسها را نسبت به بقیه تیمارها به طور معنی‌داری افزایش داد. نتایج کشت ریزنمونه‌ها (ساقه) برگرفته از گیاهچه های استریلی که از طریق کشت جنین به دست آمده بودند و کشت آنها در محیط کشت نهایی حاصل از انجام آزمایشات کالزایی (B5 تغییر یافته) به طور قابل توجّهی با ریزنمونه‌های برگرفته از گیاهان رشد یافته در طبیعت متفاوت بود.

کلمات کلیدی

, القاء کالوس, رشد کالوس, سرخدار معمولی, کشت درون
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1028236,
author = {علیزاده تمام, نرگس and فارسی, محمد and محمد مجیدی and یداله آکردی},
title = {بهینه‌سازی ترکیبات مختلف محیط کشت جهت افزایش تولید کالوس در سرخدار معمولی (Taxus baccata)},
journal = {پژوهشهای زراعی ایران},
year = {2012},
volume = {9},
number = {4},
month = {March},
issn = {۲۰۰۸-۱۴۷۲},
pages = {573--583},
numpages = {10},
keywords = {القاء کالوس، رشد کالوس، سرخدار معمولی، کشت درون شیشه‌ای},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بهینه‌سازی ترکیبات مختلف محیط کشت جهت افزایش تولید کالوس در سرخدار معمولی (Taxus baccata)
%A علیزاده تمام, نرگس
%A فارسی, محمد
%A محمد مجیدی
%A یداله آکردی
%J پژوهشهای زراعی ایران
%@ ۲۰۰۸-۱۴۷۲
%D 2012

[Download]