پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی-دانشگاه مازندران, سال (2005-3)

عنوان : The Role of New Banking Services on Client’s Satisfaction and Efficiency Improvement (with Emphasis on Staff Expenses and Processing Time). ( نقش شیوه های نوین ارائه ی خدمات بانکی در جذب مشتری و بهبود کارایی سیستم بانکی (مطالعه ی موردی بانک های سپه شهرستان مشهد) )

نویسندگان: شمس الدین ناظمی , سعید مرتضوی , تکتم راحتی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

توسعه ی شگفت انگیز فن آوری اطلاعات و ارتباطات، جان و به تبع آن دنیای بانکداری را به سرعت دگرگون ساخته است. در این مقاله، نقش شیوه های نوین ارائه ی خدمات بانکی در جذب مشتری و بهبود کارایی بانک ها بر تأکید بر هزینه و وقت کارکنان در شعب بانک سپه شهرستان مشهد مورد بررسی قرار گرفته است. در این مطالعه با درنظر گرفتن دو جامعه ی مشتریان و مدیران و با استفاده از روش نمونه گیری طبقه بندی مضاعف بر حسب مناطق، نمونه های آماری به ترتیب به تعداد 416 و 39 انتخاب و از پرسشنامه برای جمع آوری نظرهای نمونه ی آماری در تحقیق استفاده گردید. روایی پرسشنامه ها به شیوه ی محتوایی حاصل گردید و پایایی آن ها نیز با محاسبه ی ضریب آلفای کرونباخ که بترتیب 84/0 و 92/0 به دست آمده، تأیید گردید. برای تحلیل داده های پرسشنامه و آزمون فرضیه های تحقیق از آزمون نسبت و جداول توافقی و نیز آزمون کی دو، و برای بررسی ارتباط بین مشخصات عمومی پاسخ دهندگان (متغیرهای تعدیل کننده) با تعداد انواع شیوه های نوین ارائه ی خدمات بانکی مورد استفاده، از آنالیز واریانس یک طرفه و آزمون دانکن کمک گرفته شده است. نتایج نشان داد که شیوه های نوین ارائه ی خدمات بانکی باعث افزایش رضایت مشتریان بانک های سپه شهرستان مشهد شده؛ ولی این خدمات به افزایش کارایی (کاهش هزینه و وقت کارکنان) در شعب بانک منجر نشده است. واژه های کلیدی:خدمات بانکی، عابر بانک، سپه کارت، تلفن بانک، مشتری

کلمات کلیدی

نقش شیوه های نوین ارائه ی خدمات بانکی در جذب مشتری و بهبود کارایی سیستم بانکی (مطالعه ی موردی بانک های سپه شهرستان مشهد)
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:102825,
author = {ناظمی, شمس الدین and مرتضوی, سعید and تکتم راحتی},
title = {The Role of New Banking Services on Client’s Satisfaction and Efficiency Improvement (with Emphasis on Staff Expenses and Processing Time).},
journal = {پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی-دانشگاه مازندران},
year = {2005},
month = {March},
issn = {1735-0298},
keywords = {نقش شیوه های نوین ارائه ی خدمات بانکی در جذب مشتری و بهبود کارایی سیستم بانکی (مطالعه ی موردی بانک های سپه شهرستان مشهد)},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T The Role of New Banking Services on Client’s Satisfaction and Efficiency Improvement (with Emphasis on Staff Expenses and Processing Time).
%A ناظمی, شمس الدین
%A مرتضوی, سعید
%A تکتم راحتی
%J پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی-دانشگاه مازندران
%@ 1735-0298
%D 2005

[Download]