آبیاری و زهکشی ایران, دوره (6), شماره (2), سال (2012-7) , صفحات (133-141)

عنوان : ( تعیین حد بهینه اقتصادی استفاده از آب شور در آبیاری پنبه (مطالعه موردی: دشت بیرجند) )

نویسندگان: نجمه مجیدی خلیل آباد , امین علیزاده , محمد قربانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شوری و کمبود آب از محدودیت‌های عمده تولید محصولات زراعی در مناطق خشک و نیمه‌خشک می‌باشند. در این مطالعه داده‌های عملکرد پنبه در مقابل سه سطح شوری 2/2، 5/5 و 3/8 دسی‌زیمنس بر متر و چهار سطح آبیاری 50، 75، 100 و 125 درصد در قالب طرح کرت‌های خرد شده به‌صورت فاکتوریل با سه تکرار و در 72 کرت به ابعاد 4 × 5 متر که توسط آقای نجفی ‌(سال 89) در مزرعه نمونه امیرآباد بیرجند انجام شده بود، استفاده گردید. بهترین تابع تولید برازش داده شده تابع متعالی با 2R برابر 94/0 بود. هدف این مقاله تعیین حداکثر شوری آب آبیاری برای گیاه پنبه می‌باشد. نتایج مطالعه نشان داد که حداکثر شوری آب آبیاری به شرط ثابت‌ماندن قیمت یک واحد آب شور در حد قیمت پایه آب در بیرجند، برای داشتن صرفه اقتصادی، 6/8 دسی‌زیمنس بر متر می‌باشد.

کلمات کلیدی

, پنبه, تابع تولید, قیمت آب, کشش نهاده, منابع آب شور.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1028258,
author = {مجیدی خلیل آباد, نجمه and علیزاده, امین and قربانی, محمد},
title = {تعیین حد بهینه اقتصادی استفاده از آب شور در آبیاری پنبه (مطالعه موردی: دشت بیرجند)},
journal = {آبیاری و زهکشی ایران},
year = {2012},
volume = {6},
number = {2},
month = {July},
issn = {2008-7942},
pages = {133--141},
numpages = {8},
keywords = {پنبه، تابع تولید، قیمت آب، کشش نهاده، منابع آب شور.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تعیین حد بهینه اقتصادی استفاده از آب شور در آبیاری پنبه (مطالعه موردی: دشت بیرجند)
%A مجیدی خلیل آباد, نجمه
%A علیزاده, امین
%A قربانی, محمد
%J آبیاری و زهکشی ایران
%@ 2008-7942
%D 2012

[Download]