مطالعات تربیتی و روانشناسی, سال (2005-10)

عنوان : Relation between organizational culture and knowledge management in higher education (case: Ferdowsi University of Mashhad, Iran) ( نسبت میان فرایند تبدیل دانش و فرهنگ سازمانی در دانشگاه فردوسی مشهد )

نویسندگان: رضوان حسین قلی زاده , بختیار شعبانی ورکی , سعید مرتضوی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مدیریت دانش متضمن فرایند مستمر و پویای تبادل دانش ضمنی با دانش آشکار می باشد. این فرایند ناظر بر چهار راهبرد اساسی است که نوناکا (1995) در نظریه دانش آفرینی خود بدان اشاره نموده است. در این پژوهش با نظر به مؤلفه های اصلی نظریه نوناکا یعنی؛ اجتماعی شدن، برونی سازی، ترکیب و درونی سازی، جایگاه مدیریت دانش در دانشگاه فردوسی مشهد مورد بررسی قرار گرفته، آنگاه به نقش و اهمیت فرهنگ سازمانی در تحقق مدیریت دانش اثربخش پرداخته شده است. مدیران عالی، میانی و اجرایی گروه اصلی مورد مطالعه را تشکیل داده اند. به منظور گردآوری داده های مورد نیاز از دو پرسشنامه مدیریت دانش و فرهنگ سازمانی استفاده شده است. تحلیل داده ها نشان داده است که درونی سازی در قلمرو مدیریت دانش در دانشگاه فردوسی مشهد از بالاترین جایگاه برخوردار است و سپس به ترتیب، اجتماعی شدن، برونی سازی و ترکیب در مراتب بعدی قرار گرفته اند. همچنین، براساس نتایج بدست آمده، میان فرهنگ سازمانی و درونی سازی، برونی سازی و ترکیب رابطه معناداری وجود دارد. در حالی که، این رابطه با اجتماعی شدن معنی دار نیست. به طور خلاصه، می توان چنین نتیجه گرفت که مدیران بیش از آن که تمایل به تشریک و تبادل دانش و تجارب خود با یکدیگر داشته باشند، تمایل به درونی کردن دانش و رقابت با دیگران دارند. فرهنگ سازمانی در دانشگاه فردوسی به عنوان یکی از متغیرهای اثرگذار، بر تشدید پدیده فردگرایی و رقابتی بودن در بین مدیران می افزاید. واژه های کلیدی:مدیریت دانش، فرهنگ سازمانی، دانشگاه فردوسی

کلمات کلیدی

q
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:102826,
author = {حسین قلی زاده, رضوان and بختیار شعبانی ورکی and مرتضوی, سعید},
title = {Relation between organizational culture and knowledge management in higher education (case: Ferdowsi University of Mashhad, Iran)},
journal = {مطالعات تربیتی و روانشناسی},
year = {2005},
month = {October},
issn = {1608-2842},
keywords = {q},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T Relation between organizational culture and knowledge management in higher education (case: Ferdowsi University of Mashhad, Iran)
%A حسین قلی زاده, رضوان
%A بختیار شعبانی ورکی
%A مرتضوی, سعید
%J مطالعات تربیتی و روانشناسی
%@ 1608-2842
%D 2005

[Download]