علمی شیلات ایران, دوره (20), شماره (3), سال (2011-10) , صفحات (115-128)

عنوان : ( مقایسه میزان فعالیت آنزیم های گوارشی در آرتمیا ارومیانا (Artemia urmiana) از مرحله ناپلی تا بلوغ با استفاده از جیره های غذایی مختلف )

نویسندگان: مهمکامه لشکری زاده بمی , مهرداد فرهنگی , ناصر آق , امید صفری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

استفاده از آرتمیای بالغ در آبزی پروری، آگاهی از روند تغییرات آنزیم های گوارشی در مراحل مختلف تکاملی آنرا با توجه به مصرف جیرهای غذایی ارزان قیمت با اهمیت می کند. در این مطالعه اثر استفاده از جیره های غذایی ارزان قیمت بر میزان فعالیت آنزیم های گوارشی تریپسین، آمیلاز و لیپاز در مراحل مختلف رشد آرتمیا ارومیانا (Artemia urmiana) مورد بررسی قرار گرفت. این آزمایش در 5 تیمار و 2 تکرار به مذت 15 روز با استفاده از 5 نوع جیره غذایی شامل: آرد گندم، جیره غذایی ماهی کپور معمولی، کنجاله سویا، مخلوط کنجاله سویا و کنجاله کانولا(جیره ترکیبی 1) و مخلوط کنجاله سویا و آرد گندم (جیره ترکیبی 2) در قالب یک طرح کاملا تصادفی انجام شد. ناپلی ها پس از تفریخ به محیط های پرورش خود معرفی شدند. میزان فعالیت های آنزیم ها در روزهای 5، 10 و 15 دوره پرورش مورد بررسی قرار گرفت. در این آزمایش رابطه همبستگی مثبت و معنی داری بین میزان فعالیت آنزیم تریپسین و مقدار پروتئین خام (74/0)، میزان فعالیت آنزیم آمیلاز و مقدار کربوهیدرات (49/0) و مقدار فعالیت لیپاز و مقدار چربی خام (84/0) در جیره های غذایی مورد استفاده و افزایش فعالیت هر سه آنزیم با افزایش روند تکامل آرتمیا مشاهده شد. در طول دوره پرورش، آنزیم تریپسین در تمامی تیمارها به استثناء تیمار آرد گندم، آنزیم آمیلاز در تمامی تیمارها و آنزیم لیپاز در تمامی تیمارها به استثناء دو تیمار غذای کپور معمولی و آرد گندم، نسبت به شاهد افزایش معنی داری داشتند. براساس نتایج مب توان اذعان نمود فعالیت آنزیم های گوارشی بسته به جیره غذایی مورد استفاده و مرحله تکاملی تغییر می کند. با توجه به افزایش فعالیت آنریم های گوارشی آرتمیا ارومیانا تا مرحله بلوغ، استفاده از آرتمیای ارومیانای بالغ علاوه کاهش فشار بر منابع طبیعی سیست و ناپلی آن، منجر به صرفه اقتصادی بیشتر شده و کیفیت بهتری نسبت به سیست و ناپلی آن موجب می گردد.

کلمات کلیدی

, آرتمیا ارومیانا, آنزیم های گوارشی, جیره غذایی, چرخه زندگی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1028274,
author = {مهمکامه لشکری زاده بمی and مهرداد فرهنگی and ناصر آق and صفری, امید},
title = {مقایسه میزان فعالیت آنزیم های گوارشی در آرتمیا ارومیانا (Artemia urmiana) از مرحله ناپلی تا بلوغ با استفاده از جیره های غذایی مختلف},
journal = {علمی شیلات ایران},
year = {2011},
volume = {20},
number = {3},
month = {October},
issn = {1026-1354},
pages = {115--128},
numpages = {13},
keywords = {آرتمیا ارومیانا، آنزیم های گوارشی، جیره غذایی، چرخه زندگی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه میزان فعالیت آنزیم های گوارشی در آرتمیا ارومیانا (Artemia urmiana) از مرحله ناپلی تا بلوغ با استفاده از جیره های غذایی مختلف
%A مهمکامه لشکری زاده بمی
%A مهرداد فرهنگی
%A ناصر آق
%A صفری, امید
%J علمی شیلات ایران
%@ 1026-1354
%D 2011

[Download]