هشتمین همایش دوسالانه اقتصاد کشاورزی ایران , 2012-05-09

عنوان : ( تجزیه و تحلیل رشد بهره وری کل عوامل تولید کشاورزی ایران )

نویسندگان: نازنین محمدرضازاده بزاز , علی رضا کرباسی , علیرضا پورمقدم ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده بهرهوری نقش مهم و موثری در رشد تولید و افزایش رقابت پذیری دارد. از طریق محاسبه و تحلیل شاخصهای بهرهوری عوامل تولید میتوان میزان عملکرد بخش کشاورزی را در استفاده از منابع تولیدی بررسی نمود. در این مطالعه، عوامل رشد بهرهوری عوامل تولیدی بخش کشاورزی در ایران طی دادههای  1967 با استفاده از رهیافت اقتصاد سنجی مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور ابتدا یک تابع ترانسلوگ با استفاده از - دوره زمانی 2008 جمعآوری شده برای دوره زمانی مورد مطالعه برآورد گردید. سپس با استفاده از نتایج حاصل از تخمین مدل، اثر عوامل موثر بر رشد بهرهوری عوامل تولید که که شامل رشد نهادهها، اثر تنظیم مقیاس، اثرات عدم کارایی در تخصیص منابع و سرمایه انسانی بر رشد بهرهوری مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصله حاکی از آن است رشد نهادهها یک عامل عمده در رشد اقتصادی بخش کشاورزی است و اثر تنظیم مقیاس و سرمایه انسانی و تغییرات تکنولوژیکی به عنوان یک عامل مثبت در رشد بهرهوری عوامل تولید تلقی میگردد

کلمات کلیدی

, بهره وری کل عوامل, سرمایه انسانی, سرمایه فیزیکی, پیشرفت فنی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1028281,
author = {محمدرضازاده بزاز, نازنین and کرباسی, علی رضا and علیرضا پورمقدم},
title = {تجزیه و تحلیل رشد بهره وری کل عوامل تولید کشاورزی ایران},
booktitle = {هشتمین همایش دوسالانه اقتصاد کشاورزی ایران},
year = {2012},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {بهره وری کل عوامل، سرمایه انسانی، سرمایه فیزیکی، پیشرفت فنی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تجزیه و تحلیل رشد بهره وری کل عوامل تولید کشاورزی ایران
%A محمدرضازاده بزاز, نازنین
%A کرباسی, علی رضا
%A علیرضا پورمقدم
%J هشتمین همایش دوسالانه اقتصاد کشاورزی ایران
%D 2012

[Download]