هشتمین همایش دوسالانه اقتصاد کشاورزی ایران , 2012-05-09

عنوان : ( تیعین کارایی اقتصادی تعاونی های صیادی چابهار با استفاده از مدل ANN-DEA )

نویسندگان: حسن احمدی , محمود صبوحی صابونی , علی رضا کرباسی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده یکی از مهمترین راههای توسعه تعاونی های صیادی افزایش سوددهی آنها م یباشد. بدیهی است که سود بیشتر، توانایی و انگیزه لازم برای توسعه، سرمایه گذاری بیشتر و بکار بستن تکنولوژی جدید را به همراه خواهد داشت. در این راستا بهبود کارآیی تعاونی های صیادی نقش اساسی ایفا م یکند. در مطالعه حاضر ضمن بررسی کارایی تعاونی های صیادان چابهار و شناخت موانع و مشکلات پیش روی آنها، آثار عوامل تولید بر دارایی و درآمد صیادان مورد مطالعه قرارگرفت و راهکارهایی در جهت افزایش کارایی، کاهش هزینه ها ، بهبود سود دهی تعاونی های صیادان ارائه شد. به این منظور کارایی تعاونی های صیادی با استفاده ترکیب مدل تحلیل پوششی داده ها و شبکه عصبی مصنوعی بررسی شد. نتایج نشان می دهد میانگین کارایی اقتصادی برای قایقها، لنجهای کوچک، متوسط و 8 درصد و / 51 درصد است. مقدار حداکثر خطا برای محاسبه کارایی فنی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی 24 / 30 و 69 /65 ، 39/88 ، 63/ بزرگ به ترتیب 51 7درصد بود که قابل قبول نمی باشد. استفاده از تلفیق شبکه عصبی مصنوعی و تحلیل پوششی داده ها در تخمین کارایی واحد های / برای کارایی تخصیصی 91 مرتبط با منابع طبیعی معتبر و قابل اطمینان به نظر نیامد و از خطای بالایی برخوردار بود که میتواند به دلیل وجود عوامل طبیعی غیر قابل سنجش و لحاظ نشده در مدل از جمله تغییرات آب و هوایی، جریان آب های آزاد، میزان برداشت دیگر صیادان و آلودگی آب باشد.

کلمات کلیدی

, تعاونی, چابهار , شبکه عصبی مصنوعی, کارایی اقتصادی, تحلیل پوششی داده ها , صیادی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1028286,
author = {حسن احمدی and محمود صبوحی صابونی and کرباسی, علی رضا},
title = {تیعین کارایی اقتصادی تعاونی های صیادی چابهار با استفاده از مدل ANN-DEA},
booktitle = {هشتمین همایش دوسالانه اقتصاد کشاورزی ایران},
year = {2012},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {تعاونی، چابهار ، شبکه عصبی مصنوعی، کارایی اقتصادی، تحلیل پوششی داده ها ، صیادی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تیعین کارایی اقتصادی تعاونی های صیادی چابهار با استفاده از مدل ANN-DEA
%A حسن احمدی
%A محمود صبوحی صابونی
%A کرباسی, علی رضا
%J هشتمین همایش دوسالانه اقتصاد کشاورزی ایران
%D 2012

[Download]