دانش و توسعه, سال (2004-3)

عنوان : A survey of relation between the communication skills of managers and the organizational commitment of teachers ( بررسی رابطه ی بین مهارت های ارتباطی مدیران و تعهد سازمانی دبیران )

نویسندگان: سعید مرتضوی , حمید مهربان ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پژوهش حاضر به منظور شناخت رابطه ی مهارت های ارتباطی مدیران و تعهد سازمانی دبیران مدارس متوسطه با تأکید بر دیدگاه دبیران صورت پذیرفته است. جامعه ی آماری پژوهش شامل کلیه مدیران و دبیران دبیرستان های پسرانه ی دولتی ناحیه 6 مشهد است که 92 دبیر با روش نمونه گیری pps انتخاب گردیـدند. روش تحقیق از نـوع پیمایشی است و برای جمع آوری اطلاعـات از دو پرسش نامه ی مهارت های ارتباطی و تعهد سازمانی استفاده شده است. برای تعیین روایی پرسش نامه ها از روش محتوایی و برای پایایی از روش آزمون مجدد و ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردیده است. به منظور تحلیل داده ها با توجه به فرضیه های تحقیق از ضریب همبستگی پیرسون و آزمون T استفاده شده و نتایج با اطمینان 99 درصد حاکی از آن است که بین مهارت های ارتباطی مدیران و تعهد سازمانی دبیران رابطه ی معنی دار وجود دارد. واژه های کلیدی:مهارت های ارتباطی، مهارت گوش دادن، مهارت ترغیب کلامی، مهارت بازخور، تعهد سازمانی

کلمات کلیدی

بررسی رابطه ی بین مهارت های ارتباطی مدیران و تعهد سازمانی دبیران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:102829,
author = {مرتضوی, سعید and حمید مهربان},
title = {A survey of relation between the communication skills of managers and the organizational commitment of teachers},
journal = {دانش و توسعه},
year = {2004},
month = {March},
issn = {2008-1456},
keywords = {بررسی رابطه ی بین مهارت های ارتباطی مدیران و تعهد سازمانی دبیران},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T A survey of relation between the communication skills of managers and the organizational commitment of teachers
%A مرتضوی, سعید
%A حمید مهربان
%J دانش و توسعه
%@ 2008-1456
%D 2004

[Download]