هشتمین همایش دوسالانه اقتصاد کشاورزی ایران , 2012-05-09

عنوان : ( تعیین الگوی کشت بهینه محصولات باغی با استفاده از نظریه بازی(مطالعه موردی:استان خراسان رضوی) )

نویسندگان: آزاده تعالی مقدم , مرتضی بستام , علی رضا کرباسی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده یم در این پژوهش، دو هدف دنبال گردد. ابتدا به ارتباط بین نظریه بازی و برنامهریزی خطی پرداخته میشود و سپس، کاربرد نظریه بازی برای محصولات باغی استان خراسان رضوی بررسی میگردد. این نظریه در حقیقت روشی است که به تصمیمگیری در حالتی که دو یا بیش از دو رقیب بطور عقلایی با یکدیگر رقابت میکنند، ارتباط دارد. در این مطالعه مدل نظریه بازی برای محصولات باغی عمده استان شامل زعفران، انگور آبی، انگوردیم، بادام دیم، پسته آبی و سیب 1379 است. در این پژوهش، از معیار – استفاده شده است. دادهها شامل سری زمانی ارزش تولید ناخالص محصولات مورد بررسی برای دوره 1388 تصمیمگیری \\\"والد\\\" در نظریه بازی استفاده شده تا میزان بالاترین درآمد در بدترین شرایط تعیین گردد. یافتههای این الگو نشان میدهد، کشت پسته آبی و سیب ریسک پذیرترین محصولات برای دوره مورد بررسی است. از آنجا که این محصولات بالاترین درآمد مورد انتظار را در بدترین شرایط خواهند داشت، لذا در برنامه بهینهسازی گنجانده شدهاند.

کلمات کلیدی

, نظریه بازی, برنامهریزی خطی, ریسکپذیری, محصولات باغی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1028290,
author = {آزاده تعالی مقدم and مرتضی بستام and کرباسی, علی رضا},
title = {تعیین الگوی کشت بهینه محصولات باغی با استفاده از نظریه بازی(مطالعه موردی:استان خراسان رضوی)},
booktitle = {هشتمین همایش دوسالانه اقتصاد کشاورزی ایران},
year = {2012},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {نظریه بازی، برنامهریزی خطی، ریسکپذیری، محصولات باغی.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تعیین الگوی کشت بهینه محصولات باغی با استفاده از نظریه بازی(مطالعه موردی:استان خراسان رضوی)
%A آزاده تعالی مقدم
%A مرتضی بستام
%A کرباسی, علی رضا
%J هشتمین همایش دوسالانه اقتصاد کشاورزی ایران
%D 2012

[Download]