زنان، مامایی و نازایی ایران- Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility, دوره (15), شماره (1), سال (2012-4) , صفحات (25-35)

عنوان : ( مقایسه تأثیر دو روش آموزشی ایفای نقش و سخنرانی بر آگاهی، نگرش و عملکرد زنان نخست باردار در باره نوع زایمان )

نویسندگان: زهرا عابدیان , مریم نوایی , حسین جعفری ثانی , آرین آرانی , سعید ابراهیم زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه:دانش با تأثیر بر نگرش، تغییر رفتار را ممکن می‌سازد. آموزش زمانی مؤثر است که بتواند با تغییر نگرش باعث انتخاب ایمن‌ترین و بهترین روش زایمان شود.هدف از این مطالعه مقایسه تأثیر ایفای نقش و سخنرانی بر آگاهی، نگرش و عملکرد زنان نخست باردار در باره نوع زایمان است. روش کار: در این کارآزمایی بالینی یک سوکور، 67 زن نخست باردار با حاملگی طبیعی 36-34 هفته و بدون اندیکاسیون سزارین از مراکزبهداشتی- درمانی در سال 1389 انتخاب و به طور تصادفی به دو گروه آموزشی ایفای نقش و سخنرانی تخصیص یافتند. در دو گروه پیش آزمون و پس آزمون با استفاده از پرسشنامه‌های پژوهشگر ساخته روا و پایا ( با روش تحلیل عاملی) انجام شد. آموزش با روش ایفای نقش در قالب سه نمایشنامه، طی 7 مرحله صورت گرفت. یافته‌ها با آزمون اختلاف نسبت‌ها، کای اسکویر، تی مستقل و زوج و با استفاده از نرم افزار آماری SPSS(نسخه 14 ) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها:درصد تغییرات نمره آگاهی در دو گروه معنی‌دار بود (0/001=p). دو گروه از نظر میانگین نمره نگرش در قبل و بعد از مداخله تفاوت معنی‌دار داشتند(0/05>p). اختلاف میانگین قبل و بعد از مداخله نمره آگاهی و نگرش در دو گروه معنی‌دار نبود(0/05<p). تفاوت معنی‌دار بین دو گروه از نظر عملکرد یافت نشد، اما میزان سزارین انتخابی در گروه ایفای نقش یک پنجم سخنرانی بود. نتیجه گیری: تأثیر سخنرانی بر افزایش آگاهی و ایفای نقش در کاهش سزارین انتخابی بیشتر است.

کلمات کلیدی

, آگاهی, ایفای نقش, سخنرانی, عملکرد, نگرش, نوع
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1028303,
author = {زهرا عابدیان and مریم نوایی and جعفری ثانی, حسین and آرین آرانی and سعید ابراهیم زاده},
title = {مقایسه تأثیر دو روش آموزشی ایفای نقش و سخنرانی بر آگاهی، نگرش و عملکرد زنان نخست باردار در باره نوع زایمان},
journal = {زنان، مامایی و نازایی ایران- Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility},
year = {2012},
volume = {15},
number = {1},
month = {April},
issn = {1680-2993},
pages = {25--35},
numpages = {10},
keywords = {آگاهی- ایفای نقش- سخنرانی- عملکرد-نگرش- نوع زایمان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه تأثیر دو روش آموزشی ایفای نقش و سخنرانی بر آگاهی، نگرش و عملکرد زنان نخست باردار در باره نوع زایمان
%A زهرا عابدیان
%A مریم نوایی
%A جعفری ثانی, حسین
%A آرین آرانی
%A سعید ابراهیم زاده
%J زنان، مامایی و نازایی ایران- Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility
%@ 1680-2993
%D 2012

[Download]