اولین همایش ملی روان شناسی تربیتی , 2012-05-24

عنوان : ( نقش انگیزه درونی، کیفیت اطلاعات و قابلیت کاربرد در رضایت یادگیرنده الکترونیکی )

نویسندگان: اکرم خوارزمی , حسین کارشکی , محمدسعید عبدخدائی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مرور تحقیقات گذشته نشان می دهد که کیفیت اطلاعات و قابلیت کاربرد، برای اعتبار و موفقیت در آموزش عالی، امری ضروری است که این بنابراین پژوهش حاضر در بین عوامل پیش بینی کننده، به نقش انگیزه درونی، کیفیت اطلاعات و قابلیت کاربرد در رضایت یادگیرنده می پردازد.امر ازیافته های تحقیق حاضر نشان می دهد که ادراک دانشجویان از قابلیت کاربرد، کیفیت اطلاعات و انگیزه درونی، می تواند ملاک مناسبی برای پیش بینی رضایتمندی آنها در دوره های یادگیری الکترونیکی باشد. به طوری که می توان 55 درصد واریانس رضایت دانشجویان را از طریق ،( ادراک قابلیت کاربرد، کیفیت اطلاعات و انگیزه درونی پیش بینی کرد. نتایج بدست آمده از این پژوهش با نتایج چی یو و همکاران ( 2005 روکا و همکاران ( 2006 ) سازگاری دارد. از این رو، پیشنهاد می شود برای ارتقا رضایت دانشجویان از دوره های یادگیری الکترونیکی بیشتر به شرایطی پرداخته شود که موجب افزایش هر چه بیشتر کیفیت در اطلاعات ارائه شده به یادگیرندگان و امکان به کارگرفتن این اطلاعات در زمینه های مورد نظر یادگیرندگان باشد و نکته مهم دیگر این است که این الگوها می تواند زمینه ساز گسترش تحقیقات آینده در حوزه انگیزش و دیگر ویژگی های فردی در دوره های یادگیری الکترونیکی باشد. لحاظ همه عناصر آموزشی و فرایندهای یادگیری در نظر گرفته می شود.

کلمات کلیدی

, انگیزش, کیفیت اطلاعات و قابلیت کاربرد و رضایت یادگیرنده
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1028313,
author = {خوارزمی, اکرم and کارشکی, حسین and عبدخدائی, محمدسعید},
title = {نقش انگیزه درونی، کیفیت اطلاعات و قابلیت کاربرد در رضایت یادگیرنده الکترونیکی},
booktitle = {اولین همایش ملی روان شناسی تربیتی},
year = {2012},
location = {تهران, ايران},
keywords = {انگیزش، کیفیت اطلاعات و قابلیت کاربرد و رضایت یادگیرنده الکترونیکی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T نقش انگیزه درونی، کیفیت اطلاعات و قابلیت کاربرد در رضایت یادگیرنده الکترونیکی
%A خوارزمی, اکرم
%A کارشکی, حسین
%A عبدخدائی, محمدسعید
%J اولین همایش ملی روان شناسی تربیتی
%D 2012

[Download]