اندیشه نوین دینی, دوره (9), شماره (32), سال (2012-8) , صفحات (129-148)

عنوان : ( بررسی تطبیقی قابلیت های فراروانی انسان با رویکرد عرفانی و عصب شناختی )

نویسندگان: سیدمرتضی حسینی , علی غنائی چمن آباد , فاطمه فرضعلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

انسان جستجوگر همواره به دنبال ناشناخته ها وکشف رموز وامور پنهانی است. در این میان آنچه از همه مرموزتر به نظر می رسد،گستره وجودی و قابلیت های انسان است. از نظر عرفا جهان، دائما نوشونده و دارای حقیقت واحد و متحد با انسان است، زیرا او تنها مخلوقی است که به دلیل آفرینش خاص خود، می تواند احاطه دانشی و کنشی بر عالم هستی داشته باشد.در این علم، محاط و محیط از وحدت وجودی و ارتباط تنگاتنگی برخوردارند. با وجود تفاوت در روش تحقیق، مشابه آن درعلم فیزیک نیزگفته می شود همچنین درعلم عصب روانشناختی از قابلیت مغز انسان ودرک یکپارچگی و یا یکپارچه سازی خویشتن و عالم هستی شواهدعلمی بسیاری ارائه شده است. در این مجال با ارائه دو دلیل اساسی یعنی وحدت جهان و جامعیت وجود انسان، پتانسیل انسان در رابطه با داده های فراروانشناسی بررسی می‌شود. این نوشتار در موضوع انسان شناسی با رویکرد تطبیقی و میان رشته‌ای و با روش تحقیقی- توصیفی در حوزه عرفان، عصب شناختی وفیزیک به طرح و بررسی مسئله می پردازد.

کلمات کلیدی

, ام الکتاب, وحدت جهان, ذهن, آگاهی, عقل , فراروان شناسی, عرفان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1028328,
author = {حسینی, سیدمرتضی and غنائی چمن آباد, علی and فرضعلی, فاطمه},
title = {بررسی تطبیقی قابلیت های فراروانی انسان با رویکرد عرفانی و عصب شناختی},
journal = {اندیشه نوین دینی},
year = {2012},
volume = {9},
number = {32},
month = {August},
issn = {2008-9481},
pages = {129--148},
numpages = {19},
keywords = {ام الکتاب، وحدت جهان، ذهن، آگاهی، عقل ، فراروان شناسی، عرفان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تطبیقی قابلیت های فراروانی انسان با رویکرد عرفانی و عصب شناختی
%A حسینی, سیدمرتضی
%A غنائی چمن آباد, علی
%A فرضعلی, فاطمه
%J اندیشه نوین دینی
%@ 2008-9481
%D 2012

[Download]