اصول بهداشت روانی- Journal of Fundamentals of Mental Health, دوره (13), شماره (4), سال (2012-1) , صفحات (346-355)

عنوان : ( بررسی ارتباط سبک دلبستگی بالغین به والدین با میزان عملکرد جنسی زنان )

نویسندگان: پروین سالاری , انورسادات نایبی نیا , مرتضی مدرس غروی , فاطمه وحید رودسری , هادی جباری نوقابی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: عملکرد جنسی سالم در زنان نقش مهمی در احساس سلامتی و بالا بردن کیفیت زندگی آنان دارد. نگرش، امیال و درک شریک جنسی در ارتباطات جنسی میتوانند شاخههایی از دلبستگی با والدین به شمار آیند. با توجه به نظریهی مهم دلبستگی بالبی و دسترسی اندک به مطالعاتی که فرضیات مشتق از این نظریه را در زمینهی مشکلات جنسی آزمون کنند، پژوهش حاضر با هدف تعیین ارتباط سبک دلبستگی بالغین به والدین با عملکرد جنسی زنان انجام شد. 15- روشکار: این مطالعهی توصیفی همبستگی در سال 1388 بر 161 زن متاهل 44 ساله که به روش آسان از درمانگاه زنان بیمارستان قائم (عج) و مطب متخصص زنان شهر مشهد انتخاب شدند، انجام شد. دادهها با پرسشنامهی سبک دلبستگی بالغین به والدین در دوران کودکی و شاخص عملکرد جنسی زنان، جمعآوری و با نرمافزار با ضریب اطمینان 95 درصد با استفاده از آزمون آماری رگرسیون خطی SPSS تحلیل شد. یافتهها: تمام حیطههای عملکرد جنسی به جز رطوبت جنسی ارتباطی مثبت و معنیدار با سبک دلبستگی ایمن به مادر داشته و تمام حیطههای عملکرد جنسی به جز بیدردی جنسی، ارتباطی منفی و معنیدار با سبک دلبستگی سرد به پدر دارد .(P<0/05) نتیجهگیری: دلبستگی ایمن به مادر ودلبستگی نا ایمن سرد با پدر در زمان کودکی، در عملکرد جنسی بزرگسالی اهمیت ویژه دارد و نظریهی بالبی مبنی بر این که دلبستگی در کودکی بر روابط بزرگسالی فرد در آینده موثر است، تایید میشود.

کلمات کلیدی

, ایمن, جنسی, دلبستگی, سرد, عملکرد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1028335,
author = {پروین سالاری and انورسادات نایبی نیا and مرتضی مدرس غروی and فاطمه وحید رودسری and جباری نوقابی, هادی},
title = {بررسی ارتباط سبک دلبستگی بالغین به والدین با میزان عملکرد جنسی زنان},
journal = {اصول بهداشت روانی- Journal of Fundamentals of Mental Health},
year = {2012},
volume = {13},
number = {4},
month = {January},
issn = {1028-6918},
pages = {346--355},
numpages = {9},
keywords = {ایمن، جنسی، دلبستگی، سرد، عملکرد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی ارتباط سبک دلبستگی بالغین به والدین با میزان عملکرد جنسی زنان
%A پروین سالاری
%A انورسادات نایبی نیا
%A مرتضی مدرس غروی
%A فاطمه وحید رودسری
%A جباری نوقابی, هادی
%J اصول بهداشت روانی- Journal of Fundamentals of Mental Health
%@ 1028-6918
%D 2012

[Download]