دومین همایش ملی آسیب های اجتماعی درایران , 2012-05-29

عنوان : ( بررسی جامعه شناختی تاثیر شبکه اجتماعی برسرقت مقرون به آزار درمشهد سال1390 )

نویسندگان: علی یوسفی , مجید دانای سیج ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مدعای اصلی نوشتارحاضراین است که ضعیف شدن شبکه های اجتماعی نخستین، زمینه بزه کاری را فراهم می آورد. برای اثبات این مدعا با بهره گیری از منطق پدیدارشناسی تجربی،تجربه زیسته سه بزه کارزندانی (زورگیر) درزندان وکیل آبادمشهد، مورد واکاوی قرارگرفته است. نتایج مصاحبه روایتی با سه مشارکت کننده مذکورنشان می دهد که شکل گیری و رشد بزه به موازات گسستگی و ضعفی است که در طول زندگی در شبکه اجتماعی نخستین آنها رخ داده است. بدین گونه که ضعیف شدن پیوند فردبا شبکه خانوادگی و تقویت پیوند او با بزه کاران از یک سو؛ حاشیه‌ای بودن در شبکه خویشاوندی، ضعف کنترل اجتماعی، تسلط تعامل سرد نابرابر در موقع نیازمندی در شبکه دوستی، رد وسایل مورد قبول جامعه برای رسیدن به منابع اقتصادی، تجربه تلاش برای ترمیم شبکه خانوادگی و شکست درآن، موجب انباشت بزه و در نهایت بزه (زورگیری)شده است.

کلمات کلیدی

, شبکه اجتماعی, بزه کاری , سرقت مقرون به آزار, بازتولیدبزه , تجربه زیسته
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1028339,
author = {یوسفی, علی and دانای سیج, مجید},
title = {بررسی جامعه شناختی تاثیر شبکه اجتماعی برسرقت مقرون به آزار درمشهد سال1390},
booktitle = {دومین همایش ملی آسیب های اجتماعی درایران},
year = {2012},
location = {تهران, ايران},
keywords = {شبکه اجتماعی، بزه کاری ، سرقت مقرون به آزار، بازتولیدبزه ، تجربه زیسته},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی جامعه شناختی تاثیر شبکه اجتماعی برسرقت مقرون به آزار درمشهد سال1390
%A یوسفی, علی
%A دانای سیج, مجید
%J دومین همایش ملی آسیب های اجتماعی درایران
%D 2012

[Download]