دومین همایش ملی آسیب های اجتماعی درایران , 2012-05-29

عنوان : ( رابطه فضاهای بی‌دفاع و جرم درمشهد )

نویسندگان: علی یوسفی , حسن رضایی بحرآباد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برخی مکانهابه لحاظ ساختار کالبدی خاص، نوع فعالیت و ویژگیهای ساکنان آن، امکان و فرصت بیشتری را برای وقوع جرم فراهم می‌کنند و مجرمان انگیزه دار را- که به دنبال کم خطرترین و مناسب ترین فرصت‌ها می‌باشند- به سوی خود جذب می‌نمایند به عکس تعدادی از فضاهای شهری مانع و عامل بازدارنده فرصت‌های مجرمانه هستند. سئوال اساسی نوشتار حاضر این است که آیا نقاط تراکم جرم‌، ویژگی‌های فضاهای بی دفاع را دارا هستند؟ برای پاسخ به این سوال از روش‌قیاسی- استفهامی و انتخاب نمونه های هدفمند مبتنی بر شدت( انتخاب چند نقطه ازشهرمشهد که دارای بالاترین و پایین‌ترین میزان جرم بوده اند) استفاده شده است. نتایج بررسی حاکی است که در نقاط جرم خیز مورد مشاهده، برخی ویژگی‌های اجتماعی و کالبدیِ فضاهای بی‌دفاع مانند آلودگی‌های بصری، ناهمگونی جمعیت و ساکنان موقت، عدم وجود مرزهای مشخص و نگهبانیِ کارآ دیده می‌شود و به عکس در نقاط پاک، بسیاری از ویژگی‌های فضاهای با دفاع– که دراصول پیشگیری محیطی ازجرم توصیه شده است- مشاهده می‌شوند.

کلمات کلیدی

, جرم , فضاهای بی‌دفاع شهری, مکان‌های جرم‌خیز, مکان‌های پاک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1028340,
author = {یوسفی, علی and رضایی بحرآباد, حسن},
title = {رابطه فضاهای بی‌دفاع و جرم درمشهد},
booktitle = {دومین همایش ملی آسیب های اجتماعی درایران},
year = {2012},
location = {تهران, ايران},
keywords = {جرم ، فضاهای بی‌دفاع شهری، مکان‌های جرم‌خیز، مکان‌های پاک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T رابطه فضاهای بی‌دفاع و جرم درمشهد
%A یوسفی, علی
%A رضایی بحرآباد, حسن
%J دومین همایش ملی آسیب های اجتماعی درایران
%D 2012

[Download]