دومین همایش ملی آسیب های اجتماعی درایران , 2012-05-29

عنوان : ( تأثیرفضای عمومی برترس از جرم در مشهد )

نویسندگان: علی یوسفی , سمانه جهانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مدعای نوشتارحاضر این است که ویژگی های اجتماعی فضای عمومی، ترس از جرم را تحت تأثیر قرار می-دهد.این سه ویژگی به طور مشخص شامل حضور در فضا، بی نظمی فضایی و دسترس پذیری فضاست. به منظور وارسی این ادعای اساسی، با 200 خانوار نمونه ساکن در 50 واحد همسایگی(محله) شهر مشهد که به صورت تصادفی انتخاب شده اند مصاحبه به عمل آمده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد: اگرچه میانگین وزنی ترس از جرم در فضای عمومی محلات مشهد کمتر از حد متوسط است اما بیشترین ترس مربوط به سرقت منزل و کیف قاپی است. سه متغیر فضایی مورد بررسی ، علاوه بر اینکه مستقلاً اثر معناداری بر ترس از جرم در فضای عمومی دارند، مجموعاً 27 درصد از تغییرات ترس از جرم را تبیین می کنند. درحالیکه حضور در فضا و دسترس پذیری فضای عمومی، ترس از جرم را کاهش می دهد، بی نظمی فضائی، باعث افزایش ترس از جرم می گردد.

کلمات کلیدی

, ترس ازجرم , فضای عمومی, حرکت در فضا, بی نظمی فضائی, دسترس پذیری فضائی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1028341,
author = {یوسفی, علی and جهانی, سمانه},
title = {تأثیرفضای عمومی برترس از جرم در مشهد},
booktitle = {دومین همایش ملی آسیب های اجتماعی درایران},
year = {2012},
location = {تهران, ايران},
keywords = {ترس ازجرم ، فضای عمومی، حرکت در فضا، بی نظمی فضائی، دسترس پذیری فضائی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تأثیرفضای عمومی برترس از جرم در مشهد
%A یوسفی, علی
%A جهانی, سمانه
%J دومین همایش ملی آسیب های اجتماعی درایران
%D 2012

[Download]