روش های عددی در مهندسی, دوره (30), شماره (2), سال (2012-3) , صفحات (111-129)

عنوان : ( اثر آرماتورهای هسته بر شکل پذیری و کارائی اتصال خارجی تیر- ستون بتنی )

نویسندگان: حمید شیرازی , محمدرضا اصفهانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از مهمترین عوامل شکست اتصالات بتنی، ضعف برشی هسته به دلیل ترک های قطری است که علاوه بر انهدام اتصال، کارائی ستون را نیز مختل نموده و از آنجا که ترمیم این ناحیه بسیار مشکل است، کارائی سازه نیز از بین می رود. در این پژوهش، رفتار اتصالات خارجی سازه های بتن آرمه با تغییر نوع و ناحیۀ خم میلگردهای طولی تیر، تغییر میلگردهای طولی و عرضی ستون و تغییر مقاومت بتن به صورت آزمایشگاهی و تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته است. به این منظور، تعداد 8 نمونه اتصال خارجی بتنی با مقیاس 2/1 ساخته شده و تحت اثر نیروی محوری ثابت در ستون و بارگذاری رفت و برگشتی در تیر، آزمایش شده اند. پارامترهای مورد بررسی در نتایج آزمایشگاهی شامل حلقه های هیستریزیس، الگوی ترک خوردگی و مکانیزم شکست اتصال می باشند. بررسی تحلیلی با استفاده از نرم افزار ABAQUS و به کمک نتایج آزمایشگاهی و نیز تحقیقات پیشین انجام شده است. بر اساس بررسی و مقایسه های انجام شده، ظرفیت های به دست آمده از روش تحلیلی انطباق خوبی با نتایج آزمایشگاهی دارند. نتایج تحقیق نشان می دهد که افزایش مقاومت بتن علاوه بر افزایش ظرفیت باربری ممکن است موجب تغییر مکانیزم شکست اتصال از مود برشی در هسته به مود خمشی در تیر گردد. همچنین می توان با تغییر مناسب ناحیۀ خم میلگردهای طولی تیر و درصد میلگردهای طولی و عرضی ستون در محل هستۀ اتصال، ظرفیت باربری، انرژی جذب شده و تغییر شکل اتصال تا زمان شکست را افزایش داد.

کلمات کلیدی

, اتصال خارجی تیر- ستون بتنی, اجزاء محدود, بارگذاری چرخه ای , نمودار هیستریزیس, آرماتورهای هسته
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1028349,
author = {شیرازی, حمید and اصفهانی, محمدرضا},
title = {اثر آرماتورهای هسته بر شکل پذیری و کارائی اتصال خارجی تیر- ستون بتنی},
journal = {روش های عددی در مهندسی},
year = {2012},
volume = {30},
number = {2},
month = {March},
issn = {2228-7698},
pages = {111--129},
numpages = {18},
keywords = {اتصال خارجی تیر- ستون بتنی، اجزاء محدود، بارگذاری چرخه ای ، نمودار هیستریزیس، آرماتورهای هسته},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر آرماتورهای هسته بر شکل پذیری و کارائی اتصال خارجی تیر- ستون بتنی
%A شیرازی, حمید
%A اصفهانی, محمدرضا
%J روش های عددی در مهندسی
%@ 2228-7698
%D 2012

[Download]