علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک, دوره (23), شماره (1), سال (2011-6) , صفحات (68-82)

عنوان : ( بررسی اثر انتقال حرارت تشعشعی بر نرخ گرم شدن یک قطره سوخت در حضور چرخش داخلی قطره )

نویسندگان: مرتضی عنبرسوز , حمید نیازمند ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به بالا بودن دما در اکثر سیستمهای احتراقی که در آنها از پاشش سوخت استفاده میشود، انتقال حرارت تشعشعی به قطره سوخت تزریق شده میتواند در نرخ گرم شدن و در نتیجه در طول عمر قطرات دارای اهمیت باشد. در این مقاله اثر انتقال حرارت تشعشعی به دو صورت تابش جهت دار و تابش با تقارن کروی بر نرخ گرم شدن یک قطره سوخت با درنظر گرفتن چرخش داخلی آن مورد بررسی قرار گرفته است. حوزه سیال در داخل و خارج از قطره، با استفاده از روش حجم کنترل و در حضور انتقال حرارت تشعشعی به قطر ه، حل Leonid A. ) برای محاسبه شدت و توزیع تاب ش جه تدار و از مدل ساد هساز ی شده دمبروسک ی ( Gustav Mie) شدهاند. از تئوری می برای محاسبه شدت و توزیع شعاعی تابش با تقارن کروی استفاده شده است. نتایج نشان میدهد که حداکثر جذب برای قطره- ( Dombrovsky ای از جنس دودکان در حالت تابش جهتدار عمدتاً در پشت قطره و در حالت تقارن کروی در سطح جلویی قطره اتفاق میافتد. به علاوه از نتایج به دست میآید که تابش جهتدار تاثیر چندانی بر نرخ گرم شدن قطرات ندارد، اما تابش با تقارن کروی میتواند نرخ گرم شدن قطره را تسریع کند.

کلمات کلیدی

, قطره سوخت, تزریق قطرات, نرخ گرم شدن, تابش جهت دار, تابش با تقارن کروی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1028370,
author = {عنبرسوز, مرتضی and نیازمند, حمید},
title = {بررسی اثر انتقال حرارت تشعشعی بر نرخ گرم شدن یک قطره سوخت در حضور چرخش داخلی قطره},
journal = {علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک},
year = {2011},
volume = {23},
number = {1},
month = {June},
issn = {2008-918x},
pages = {68--82},
numpages = {14},
keywords = {قطره سوخت، تزریق قطرات، نرخ گرم شدن، تابش جهت دار، تابش با تقارن کروی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثر انتقال حرارت تشعشعی بر نرخ گرم شدن یک قطره سوخت در حضور چرخش داخلی قطره
%A عنبرسوز, مرتضی
%A نیازمند, حمید
%J علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک
%@ 2008-918x
%D 2011

[Download]