مطالعات فقه و حقوق اسلامی, دوره (2), شماره (3), سال (2011-3) , صفحات (133-161)

عنوان : ( رابطه مثلی و قیمی با جبران کاهش ارزش پول )

نویسندگان: محمد جواد ولی زاده , محمدحسن حائری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بحث مثلی و قیمی در ادای ضمانت و دیون مالیو نیز مساله کاهش ارزش پول اعتباری به لحاظ فقهی و اقتصادی در دهه های اخیر از مسائل بسیار مبتلی به فقهی بوده اند. دلایل طرفداران و مخالفان نظریه جبران ، نشان می دهد که استناد به مثلی و یا قیمی بودن پول، از مهمتزین دلایل هردو گروه می باشدو به دلیل اختلاف در مبانی استدلالی ، گاه به استناد یک امر، نتایج کاملا متفاوتی گرفته اند. نظریه های ارائه شده را می توان در ذیل 5 نظریه عمده جای داد که نظریه مثلی بودن پول اعتباری به لحاظ ارزش واقع، نظریه مختار می باشد بر اساس نظریه مختار ، جبران حقیقی پول را باید در 3 حالت الف- تغییرات همراه با واکنش عرف (در این حالت عرف پول زمان قرض و زمان ادای قرض را دو چیز می دانند و نمی تواند ارتباط منطقی و عقلایی بین میزان ارزش آنها برقرار کند) ب- تغییرات بدون واکنش عرف ج- تغییرات بدون مشخص شدن واکنش عرف و یا عدم آن، مورد بررسی قرار دهیم نتیجه تحقیق حاکی از جواز و لزوم جبران کاهش ارزش واقعی پول در حالت اول و ادای مثل به حسب ارزش اسمی در حالت دوم می باشد در حالت سوم نیز نیازی به پرداخت مازاد بر مثل نیست ولی احتیاط در مصالحه می باشد

کلمات کلیدی

, مثلی و قیمی , عرف , ارزش حقیقی , پول اعتباری ,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1028388,
author = {ولی زاده, محمد جواد and حائری, محمدحسن},
title = {رابطه مثلی و قیمی با جبران کاهش ارزش پول},
journal = {مطالعات فقه و حقوق اسلامی},
year = {2011},
volume = {2},
number = {3},
month = {March},
issn = {2008-7012},
pages = {133--161},
numpages = {28},
keywords = {مثلی و قیمی - عرف - ارزش حقیقی - پول اعتباری - قرض},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T رابطه مثلی و قیمی با جبران کاهش ارزش پول
%A ولی زاده, محمد جواد
%A حائری, محمدحسن
%J مطالعات فقه و حقوق اسلامی
%@ 2008-7012
%D 2011

[Download]