فرهنگ مشاوره و روان درمانی, دوره (2), شماره (8), سال (2012-3) , صفحات (1-17)

عنوان : ( اثربخشی آموزش مهارتهای ابراز وجود و تفکر انتقادی بر روی بحران هویت پسران تحت پوشش اداره بهزیستی شهرستان کلات )

نویسندگان: بهرامعلی قنبری هاشم آبادی , امیرحسین مجرد کاهانی , محمدرضاقنبری هاشم آبادی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده: هدف پژوهش حاضر به منظور بررسی اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی (ابراز وجود و تفکر انتقادی) بر بحران هویت در پسران می باشد. این پژوهش یک طرح شبه آزمایشی با استفاده از طرح پیش آزمون – پس آزمون یک گروهی بود. از بین پسران 15 تا 20 ساله تحت حمایت اداره بهزیستی شهرستان کلات نادر که در پرسشنامه بحران هویت نمره پایین کسب کرده بودند، 13 نفر جهت نمونه به صورت تصادفی انتخاب شدند. پس از آموزش مهارتهای ابراز وجود و تفکر انتقادی مجددا از آزمودنی ها پرسشنامه بحران هویت گرفته شد. به منظور تحلیل داده ها از آزمون t همبسته استفاده شد. تحلیل نتایج پژوهش نشان می دهد که آموزش مهارتهای زندگی (ابراز وجود و تفکر انتقادی) می تواند شدت بحران هویت و نارضایتی از زندگی را کاهش دهد، همچنین اعتماد به نفس افراد را بهبهود بخشد.

کلمات کلیدی

, مهارت ابراز وجود, مهارت تفکر انتقادی, بحران هویت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1028391,
author = {قنبری هاشم آبادی, بهرامعلی and امیرحسین مجرد کاهانی and محمدرضاقنبری هاشم آبادی},
title = {اثربخشی آموزش مهارتهای ابراز وجود و تفکر انتقادی بر روی بحران هویت پسران تحت پوشش اداره بهزیستی شهرستان کلات},
journal = {فرهنگ مشاوره و روان درمانی},
year = {2012},
volume = {2},
number = {8},
month = {March},
issn = {2345-6051},
pages = {1--17},
numpages = {16},
keywords = {مهارت ابراز وجود، مهارت تفکر انتقادی، بحران هویت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثربخشی آموزش مهارتهای ابراز وجود و تفکر انتقادی بر روی بحران هویت پسران تحت پوشش اداره بهزیستی شهرستان کلات
%A قنبری هاشم آبادی, بهرامعلی
%A امیرحسین مجرد کاهانی
%A محمدرضاقنبری هاشم آبادی
%J فرهنگ مشاوره و روان درمانی
%@ 2345-6051
%D 2012

[Download]