اولین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه , 2012-05-29

عنوان : ( بررسی آزمایشگاهی تاثیرات آب مغناطیسی با شوریهای متفاوت بر روی جوانه زنی گندم )

نویسندگان: سیدمحمد کالوندی , رمضان طهماسبی , سعیدرضا خداشناس , بیژن قهرمان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به رشد ف زآینده جمعیت در کشور نیاز به افزایش تولید مواد غذایی واضح و آشکار است . همچنین به د لیل محدودیت منابع آبی کشور، یکی از را ه های افزایش محصول در واحد سطح استفاده از رو ش های نوین علمی در کشاورزی است . در این (EC) تحقیق استفاده از آب مغناطیسی شده برای افزایش محصول مورد بررسی قرار گرفته است که آب با شوریهای متفاوت به مدت 5 دقیقه عبور داده شد و اثر آن بر روی جوانه زنی و رشد گیاه (T) از یک میدان مغناطیسی با شدت میدان 18 تسلا گندم مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور 24 عدد پتر یدیش که در هر کدام 25 عدد بذر گندم قرار داشت، در محیطی کاملاً آزمایشگاهی کشت و دادههای مورد نظر اندازهگیری شد . کشت بذرهای گندم در 2 سطح آب معمولی و آب مغناطیسی شده و در چهار سطح شوری انجام شد. این سطح شوریها عبارت است از: آب شاهد (آب مقطر )، آب شرب (شهر زاب ل ) 10/2 و در سه تکرار این تحقیق انجام شد . با mmho/cm 5 و آب با شوری /03 mmho/cm 1/45 ، آب با شوری mmho/cm نتایج تحلی لی ش د. با SAS و MSTATC استفاده از داده های بدست آمده و تحلیل آماری دادهها با استفاده از نرم افزارهای استفاده از آزمون دانکن در سطح 1% در بعضی از صف تها و در سطح 5% در تمامی صفتها اثر مثبت دیده شد و اثر متقابل آنها نیز در جداول لحاظ شد و مورد بررسی قرار گرفت.

کلمات کلیدی

, آب مغناطیسی, تسلا, شوری, قیف مغناطیسی, میدان مغناطیس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1028426,
author = {کالوندی, سیدمحمد and رمضان طهماسبی and خداشناس, سعیدرضا and قهرمان, بیژن},
title = {بررسی آزمایشگاهی تاثیرات آب مغناطیسی با شوریهای متفاوت بر روی جوانه زنی گندم},
booktitle = {اولین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه},
year = {2012},
location = {کرج, ايران},
keywords = {آب مغناطیسی، تسلا، شوری، قیف مغناطیسی، میدان مغناطیس},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی آزمایشگاهی تاثیرات آب مغناطیسی با شوریهای متفاوت بر روی جوانه زنی گندم
%A کالوندی, سیدمحمد
%A رمضان طهماسبی
%A خداشناس, سعیدرضا
%A قهرمان, بیژن
%J اولین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه
%D 2012

[Download]