همایش ملی پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی , 2012-05-30

عنوان : ( بررسی مقایسه‌ای اختلال‌های شخصیت در زندانیان مرد با یا بدون اختلال نارسایی توجه/فزون‌کنشی (ADHD) )

نویسندگان: محمد حمزه لو , علی مشهدی , جواد صالحی فدردی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: اختلال نارسایی توجه/فزون‌کنشی (ADHD) یکی از اختلال‌های روان‌پزشکی شایع است که اغلب تا بزرگسالی پایدار بوده، و با اختلال‌های روان‌پزشکی زیادی همچون اختلال‌های شخصیت، سوءمصرف مواد، اضطراب و افسردگی همبودی دارد. با توجه به میزان شیوع بالای این اختلال در جمعیت زندانیان، هدف از اجرای این پژوهش بررسی و مقایسه اختلال‌های شخصیت در زندانیان مرد با یا بدون ADHD بود. روش: تعداد 30 نفر از زندانیان مرد زندان گرگان که بر اساس پرسشنامه خود سنجی ADHD (ASRS) و مصاحبه بالینی و روان‌پزشکی مورد ارزیابی قرار گرفته و مبتلا به ADHD تشخیص داده شده بودند، و 30 نفر از زندانیان بدون ADHD به صورت تصادفی انتخاب شده، و الگوی بالینی اختلال‌های شخصیت در دو گروه با استفاده از پرسشنامه چند محوری بالینی میلون-3 مورد سنجش قرار گرفت. یافته‌ها: داده‌های حاصله با استفاده از آزمون آماری t گروه‌های مستقل تحلیل شد. نتایج پژوهش نشان داد که بین دو گروه در الگوی بالینی اختلال‌های شخصیت تفاوت معناداری وجود دارد و زندانیان مبتلا به ADHD میزان بالاتری از نشانه‌های اختلال‌های شخصیت ضداجتماعی، مرزی، اسکیزوئید، اجتنابی و اسکیزوتایپی را در مقایسه با گروه بدون ADHD نشان می‌دهند. برعکس، زندانیان بدون ADHD میزان بالاتری از نشانه‌های اختلال‌های شخصیت نمایشی، خودشیفته، و وسواسی را نسبت به زندانیان مبتلا به ADHD دارند. نتیجه گیری: این نتایج پیشنهاد می‌کند که نشانه‌های ADHD در ارتباط با مؤلفه‌های اصلی ناسازگارانه شخصیت به جای تمرکز بر طبقه‌های تشخیصی اختلال‌های شخصیت حداقل برای اهداف درمانی می‌تواند مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد. کلید واژه‌ها: اختلال نارسایی توجه/فزون‌کنشی (ADHD)، اختلال‌ شخصیت، ویژگی‌های ناسازگارانه.

کلمات کلیدی

, اختلال نارسایی توجه/فزون‌کنشی (ADHD), اختلال‌ شخصیت, ویژگی‌های ناسازگارانه.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1028437,
author = {حمزه لو, محمد and مشهدی, علی and صالحی فدردی, جواد},
title = {بررسی مقایسه‌ای اختلال‌های شخصیت در زندانیان مرد با یا بدون اختلال نارسایی توجه/فزون‌کنشی (ADHD)},
booktitle = {همایش ملی پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی},
year = {2012},
location = {ايران},
keywords = {اختلال نارسایی توجه/فزون‌کنشی (ADHD)، اختلال‌ شخصیت، ویژگی‌های ناسازگارانه.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی مقایسه‌ای اختلال‌های شخصیت در زندانیان مرد با یا بدون اختلال نارسایی توجه/فزون‌کنشی (ADHD)
%A حمزه لو, محمد
%A مشهدی, علی
%A صالحی فدردی, جواد
%J همایش ملی پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی
%D 2012

[Download]