همایش ملی پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی , 2012-05-30

عنوان : ( مقایسه حافظه کاری دیداری فضایی در زندانیان مرد با یا بدون اختلال نارسایی توجه/فزون‌کنشی (ADHD) )

نویسندگان: محمد حمزه لو , علی مشهدی , جواد صالحی فدردی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: اختلال نارسایی توجه/فزون‌کنشی (ADHD) یکی از اختلال‌های روان‌پزشکی شایع است که اغلب تا بزرگسالی پایدار بوده، و شیوع زیادی در جمعیت زندانیان دارد. پیشنهاد شده است که نقص در کنش‌های اجرایی به خصوص حافظه کاری، نقش مهمی در این اختلال بازی می‌کند. هدف از اجرای این پژوهش مقایسه عملکرد زندانیان مرد با یا بدون ADHD در تکلیف حافظه کاری دیداری فضایی بود. روش: تعداد 30 نفر از زندانیان مرد زندان گرگان که بر اساس پرسشنامه خود سنجی ADHD (ASRS) و مصاحبه بالینی و روان‌پزشکی مورد ارزیابی قرار گرفته و مبتلا به ADHD تشخیص داده شده بودند، و 30 نفر از زندانیان بدون ADHD به صورت تصادفی انتخاب شده، و عملکرد آنها در تکلیف حافظه کاری دیداری فضایی بلوک‌های تپنده کورسی مقایسه شدند. یافته‌ها: داده‌های حاصله با استفاده از آزمون آماری t گروه‌های مستقل تحلیل شد. یافته‌های پژوهش نشان داد که بین عملکرد دو گروه در تکلیف حافظه کاری فضایی- دیداری تفاوت معناداری وجود دارد و نشان می‌دهد که زندانیان مبتلا به ADHD در شاخص حافظه کاری دیداری-فضایی عملکرد ضعیف‌تری نسبت به زندانیان بدون ADHD دارند. نتیجه گیری: این یافته‌ها نشان می‌دهد که آزمون حافظه کاری دیداری-فضایی یک مقیاس حساس به نارسایی‌های شناختی در بزرگسالان مبتلا به ADHD می‌باشد، و از این فرضیه حمایت می‌کند که نارسایی در حافظه کاری دیداری-فضایی یکی از مؤلفه‌های اصلی ADHD در بزرگسالان می‌باشد.

کلمات کلیدی

, اختلال نارسایی توجه/فزون‌کنشی (ADHD), حافظه کاری, حافظه دیداری-فضایی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1028438,
author = {حمزه لو, محمد and مشهدی, علی and صالحی فدردی, جواد},
title = {مقایسه حافظه کاری دیداری فضایی در زندانیان مرد با یا بدون اختلال نارسایی توجه/فزون‌کنشی (ADHD)},
booktitle = {همایش ملی پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی},
year = {2012},
location = {ايران},
keywords = {اختلال نارسایی توجه/فزون‌کنشی (ADHD)، حافظه کاری، حافظه دیداری-فضایی.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه حافظه کاری دیداری فضایی در زندانیان مرد با یا بدون اختلال نارسایی توجه/فزون‌کنشی (ADHD)
%A حمزه لو, محمد
%A مشهدی, علی
%A صالحی فدردی, جواد
%J همایش ملی پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی
%D 2012

[Download]