رهیافت های سیاسی و بین المللی, دوره (1), شماره (27), سال (2011-12) , صفحات (81-118)

عنوان : ( تحلیل گفتمان مفهوم صدور انقلاب از منظر خبرگان قانون اساسی )

نویسندگان: محسن خلیلی , سمیه حمیدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

انقلاب‌ها پدیده‌های بین‌المللی هستند، زیرا، ایده‌های‌شان، انتشار می‌یابند. وقتی ایده‌های انقلابی به دیگر کشورها سرایت می‌کنند، به پیش‌برد انقلاب‌ها کمک، و امواج جدیدی از خیزش‌های انقلابی را خلق می‌نمایند. انقلاب اسلامی ایران، نیز، در مدعایِ« تغییر نظم بین‌المللی»، هم‌جهت با سایر انقلاب‌های جهان است. مقوله تداوم انقلاب اسلامی، در قانون اساسی ایران نیز، وارد شده، و به مفهومِ صدور، بازتاب و انتشار امواج انقلابی، رسمیّت بخشیده است. نگارندگان، با تکیه بر ره‌یافت تحلیل گفتمان (رویکردِ فرکلاف) تلاش می‌کنند مفهوم صدور انقلاب را در متن مذاکراتِ مجلسِ خبرگانِ قانونِ اساسی (آفرینندگان قانون اساسیِ 1358) بازسازی و تفسیر نمایند.

کلمات کلیدی

, انقلاب اسلامی ایران, صدور انقلاب, قانون اساسی, مجلس خبرگان قانون اساسی, تحلیل گفتمان.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1028439,
author = {خلیلی, محسن and سمیه حمیدی},
title = {تحلیل گفتمان مفهوم صدور انقلاب از منظر خبرگان قانون اساسی},
journal = {رهیافت های سیاسی و بین المللی},
year = {2011},
volume = {1},
number = {27},
month = {December},
issn = {1735-739X},
pages = {81--118},
numpages = {37},
keywords = {انقلاب اسلامی ایران، صدور انقلاب، قانون اساسی، مجلس خبرگان قانون اساسی، تحلیل گفتمان.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل گفتمان مفهوم صدور انقلاب از منظر خبرگان قانون اساسی
%A خلیلی, محسن
%A سمیه حمیدی
%J رهیافت های سیاسی و بین المللی
%@ 1735-739X
%D 2011

[Download]