حفاظت گیاهان, دوره (25), شماره (2), سال (2011-9) , صفحات (152-157)

عنوان : ( بررسی ویروس ابلقی میخک CarMV وانالیز ژنتیک جدایه ایرانی این ویروس FUM2 )

نویسندگان: بهروز جعفرپور , محمد علی سبک خیز , ماهرخ فلاحتی رستگار , سمرا پا کباز ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

واژه های کلیدی: ویروس ابلقی میخک خلاصه: طی فصلهای زمستان و بهار سالهای 1386 و 1387، از گلخانه‌های اطراف مشهد و چناران تعداد 450 نمونه از گیاهان میخک که برگهای آنها دارای علایم رنگ‌پریدگی، ابلقی و بدشکلی بود، جمع‌آوری شد. با استفاده از آزمون ساندویچ دو طرفه الایزا نمونه‌های آلوده مشخص گردید.RNA ی کل گیاه با استفاده از محلول RNXTM (-Plus) از نمونه‌های جمع آوری شده استخراج گردید. کیت AccuPowerR RT Pre Mix Kit به همراه پرایمر اختصاصی برگشت هر دو قطعه مورد هدف جهت ساخت رشته cDNAی ویروسی به‌کار رفت. واکنش PCR نیز با استفاده از کیت AccupowerR PCR PreMix انجام شد. واکنش RT-PCR دو قطعه از ژنوم ویروس را به اندازه‌های تقریبی bp 1037 و bp 676 تکثیر کرد که جهت تعیین توالی محصولات PCR؛ مورد استفاده قرارگرفتند. توالی نوکلئوتیدی 3 ژن از قطعه bp 676 جدایه FUM2 با توالی نوکلئوتیدی 23 جدایه از سایر نقاط دنیا با کمک نرم‌افزارBioEdit و در ClustalW2 مقایسه و درخت فیلوژنتیکی رسم شد. تجزیه و تحلیل فیلوژنتیکی جدایه ایرانی FUM2 در مقایسه با جدایه‌های موجود در بانک ژن نشان داد که جدایه مذکور در گروه I و در زیر گروه IA قرار می‌گیرد.

کلمات کلیدی

, (CarMV), FUM2, RT-PCR, درخت فیلوژنتیکی, تعیین توالی, ایران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1028442,
author = {جعفرپور, بهروز and محمد علی سبک خیز and فلاحتی رستگار, ماهرخ and سمرا پا کباز},
title = {بررسی ویروس ابلقی میخک CarMV وانالیز ژنتیک جدایه ایرانی این ویروس FUM2},
journal = {حفاظت گیاهان},
year = {2011},
volume = {25},
number = {2},
month = {September},
issn = {2008-4749},
pages = {152--157},
numpages = {5},
keywords = {(CarMV)، FUM2، RT-PCR، درخت فیلوژنتیکی، تعیین توالی، ایران},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی ویروس ابلقی میخک CarMV وانالیز ژنتیک جدایه ایرانی این ویروس FUM2
%A جعفرپور, بهروز
%A محمد علی سبک خیز
%A فلاحتی رستگار, ماهرخ
%A سمرا پا کباز
%J حفاظت گیاهان
%@ 2008-4749
%D 2011

[Download]