رشد و یادگیری حرکتی-ورزشی, دوره (2), شماره (6), سال (2011-1) , صفحات (155-170)

عنوان : ( مقایسه اثر فاصله کانون توجه بیرونی بر اجرای تکلیف تعادلی )

نویسندگان: مجید اکبری یزدی , مهدی سهرابی , دکتر امیر مقدم ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از عوامل اثرگذار بر یادگیری و اجرای مهارت های حرکتی، توجه است و کانونی کردن آن یک روش برای افزایش بازدهی و یادگیری است. نتایج تحقیقات اخیر نشان داد که کانون توجه اجراکننده نقش مهمی بر اجرا و یادگیری مهارت های حرکتی دارد. هدف از این پژوهش، مقایسه اثر دستورالعمل کانون توجه بیرونی دور و نزدیک بر اجرای تکلیف تعادلی پویا بود. در این پژوهش از بین دانشجویان پسر مقطع کارشناسی دانشگاه فردوسی مشهد که واحد تربیت بدنی عمومی 1 را در نیمسال دوم سال تحصیلی 89-88 انتخاب کرده بودند، تعداد 60 نفر به صورت تصادفی در 3 گروه توجه بیرونی دور (توجه به نشانگر دور از پاها)، گروه توجه بیرونی نزدیک (توجه به نشانگر نزدیک پاها) و گروه کنترل (بدون دستورالعمل توجهی) جایگزین شدند. برای جمع آوری داده ها از دستگاه تعادل سنج (بایودکس) استفاده شد. هر شرکت کننده 3 کوشش20 ثانیه ای از آزمون تعادل پویا را اجرا کرد. ابتدا داده های بدست آمده توسط آمار توصیفی و پس از اطمینان از طبیعی بودن داده ها، به کمک آزمون آماری تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی دانکن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که عملکرد گروه توجه بیرونی دور به طور معنی داری بهتر از گروه کنترل بود، درحالی که گروه توجه بیرونی نزدیک تفاوت معنی داری را در اجرای تکلیف تعادلی نسبت به گروه کنترل ایجاد نکرد.

کلمات کلیدی

, دستورالعمل کانون توجه بیرونی دور و نزدیک, عملکرد تعادل, تعادل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1028444,
author = {مجید اکبری یزدی and سهرابی, مهدی and دکتر امیر مقدم},
title = {مقایسه اثر فاصله کانون توجه بیرونی بر اجرای تکلیف تعادلی},
journal = {رشد و یادگیری حرکتی-ورزشی},
year = {2011},
volume = {2},
number = {6},
month = {January},
issn = {2008-9333},
pages = {155--170},
numpages = {15},
keywords = {دستورالعمل کانون توجه بیرونی دور و نزدیک، عملکرد تعادل، تعادل سنج},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه اثر فاصله کانون توجه بیرونی بر اجرای تکلیف تعادلی
%A مجید اکبری یزدی
%A سهرابی, مهدی
%A دکتر امیر مقدم
%J رشد و یادگیری حرکتی-ورزشی
%@ 2008-9333
%D 2011

[Download]