اولین همایش ملی روان‌شناسی تربیتی , 2012-05-24

عنوان : ( نقش راهبردهای یادگیری خود تنظیمی و رضایت از زندگی در پیشرفت تحصیلی )

نویسندگان: حسین جعفری ثانی , هوشنگ گراوند , سیدعلی اکبر حسینی , یاسر سلطانی احمدچالی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به طور کلی راهبردهای شناختی و خود تنظیمی با پیشرفت تحصیلی دارای رابطه مثبت و معنادار بوده اما بین رضایت از زندگی و پیشرفت تحصیلی رابطه معنادار مشاهده نشد.

کلمات کلیدی

, راهبردهای یادگیری , خود تنظیمی , رضایت از زندگی , پیشرفت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1028450,
author = {جعفری ثانی, حسین and گراوند, هوشنگ and حسینی, سیدعلی اکبر and سلطانی احمدچالی, یاسر},
title = {نقش راهبردهای یادگیری خود تنظیمی و رضایت از زندگی در پیشرفت تحصیلی},
booktitle = {اولین همایش ملی روان‌شناسی تربیتی},
year = {2012},
location = {تهران, ايران},
keywords = {راهبردهای یادگیری -خود تنظیمی -رضایت از زندگی -پیشرفت تحصیلی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T نقش راهبردهای یادگیری خود تنظیمی و رضایت از زندگی در پیشرفت تحصیلی
%A جعفری ثانی, حسین
%A گراوند, هوشنگ
%A حسینی, سیدعلی اکبر
%A سلطانی احمدچالی, یاسر
%J اولین همایش ملی روان‌شناسی تربیتی
%D 2012

[Download]