یازدهمین همایش سالیانه انجمن بررسی و مطالعات درد در ایران , 2012-06-14

عنوان : ( بررسی اثر تجویز آگونیست گابا A و مسدود کننده Gap junction در سطح نخاع بر احساس درد در آزمون tail flick در موش صحرایی نر )

نویسندگان: سیمین افشارکارگر , مسعود فریدونی , ناصر مهدوی شهری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اهداف:شاخ پشتی نخاع اولین محل بر همکنش سیناپسی در مسیر درد است که تعادل بین اینترنورونهای تحریکی و مهاری این ناحیه خروجی ایمپالس درد از سطح نخاع به مغز را تعیین می کند. Gap junction (G.j) ها کانالهای غشایی هستند که سیتوپلاسم سلولهای مجاور را به هم متصل می کنند.در این پژوهش تداخل اثرات تجویز نخاعی کربنوکسالون 1nM (مسدود کننده G.j) و موسیمولgµ3/0 (آگونیست گابا A) بر احساس درد در آزمونtail flickبررسی شد. روش تحقیق: از موش های صحرایی نر با وزن gr200-250 استفاده شد. مواد مورد نظر(سالین، کربنوکسالون 1nM، موسیمول gµ3/0) به روش نخاعی (intrathecal)، به حجم 10µlو با فاصله زمانی min5 تجویز شدند. گروهها شامل کنترل سالین–سالین، سالین–کربنوکسالون، سالین–موسیمول و موسیمول–کربنوکسالون بودند. آستانه درد قبل و 5 دقیقه بعد از تجویز،بوسیلهآزمونtail flick اندازه گیری شد. یافته ها: در گروههای سالین- کربنوکسالون و سالین-موسیمول تغییری در آستانه درد ایجاد نشد. در گروه موسیمول-کربنوکسالون نیز تغییر معنی داری مشاهده نشد. نتیجه گیری: موسیمول تأثیر زیادی در درد حرارتی نداشت، بنابراین فیبرهای A دلتا احتمالاً با اینترنورون ها و گیرنده های گابا A برهمکنش ندارند. لذا در صورت حضور G.j بین آنها، تجویز کربنوکسالون نیز اثر بخش نمی باشد.

کلمات کلیدی

, درد, گابا A, Gap junction, نخاع
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1028457,
author = {افشارکارگر, سیمین and فریدونی, مسعود and مهدوی شهری, ناصر},
title = {بررسی اثر تجویز آگونیست گابا A و مسدود کننده Gap junction در سطح نخاع بر احساس درد در آزمون tail flick در موش صحرایی نر},
booktitle = {یازدهمین همایش سالیانه انجمن بررسی و مطالعات درد در ایران},
year = {2012},
location = {تهران, ايران},
keywords = {درد، گابا A، Gap junction، نخاع},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر تجویز آگونیست گابا A و مسدود کننده Gap junction در سطح نخاع بر احساس درد در آزمون tail flick در موش صحرایی نر
%A افشارکارگر, سیمین
%A فریدونی, مسعود
%A مهدوی شهری, ناصر
%J یازدهمین همایش سالیانه انجمن بررسی و مطالعات درد در ایران
%D 2012

[Download]