یازدهمین همایش سالیانه انجمن بررسی و مطالعات درد در ایران , 2012-06-14

عنوان : ( نقش گیرنده های نخاعی سروتونین در بی دردی حاصل از تزریق نخاعی کوکائین در آزمون فرمالین )

نویسندگان: راهبه مهدی نیا , مسعود فریدونی , علی مقیمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اهداف: کوکائین ماده ی مخدر محرک سیستم عصبی مرکزی می باشد. مکانیسم فعالیت این ماده در سیستم عصبی مرکزی از طریق تحریک سیستم مونوآمینرژیک (دوپامینرژیک، سروتونرژیک و نورآدرنرژیک ) می باشد. با توجه به نقش این مونوآمین ها در تنظیم درد در سطح نخاع، نقش گیرنده های سروتونرژیک نخاعی در اثرات بی دردی کوکائین بررسی شد. روش تحقیق: از موش های صحرایی نرویستار در سه گروه کنترل، تجربی 1 و تجربی 2 استفاده شد که به ترتیب حلال، کوکائین و سیپروهپتادین (آنتاگونیست گیرنده سروتونین) را به حجمl µ 10 در نخاع دریافت کردند. برای ایجاد درد از تزریق کف پایی فرمالین 5/2 % به حجمcc 05/0 استفاده شد. یافته ها: کوکائین باعث کاهش شدت درد در هر دو مرحله آزمون فرمالین گردید (p‹0.001). تجویز سیپروهپتادین بخشی از بی دردی کوکائین را در هر دو مرحله کاهش داد .(p‹0.01) نتیجه گیری: کوکائین به عنوان مهار کننده بازجذب مونوآمین ها مانند سروتونیناحتمالا باعث افزایش فعالیت آنها در سطح نخاع و بروز بی دردی می شود. احتمالا مهارگیرنده نخاعی سروتونین بخشی از اثرات مهاری مونوآمین ها روی انتقال درد را از بین برده و بخشی از اثرات ضد دردی کوکائین را کاهش داده است.

کلمات کلیدی

, کوکائین, درد, سروتونین, آزمون فرمالین, موش صحرایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1028458,
author = {مهدی نیا, راهبه and فریدونی, مسعود and مقیمی, علی},
title = {نقش گیرنده های نخاعی سروتونین در بی دردی حاصل از تزریق نخاعی کوکائین در آزمون فرمالین},
booktitle = {یازدهمین همایش سالیانه انجمن بررسی و مطالعات درد در ایران},
year = {2012},
location = {تهران, ايران},
keywords = {کوکائین، درد، سروتونین، آزمون فرمالین، موش صحرایی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T نقش گیرنده های نخاعی سروتونین در بی دردی حاصل از تزریق نخاعی کوکائین در آزمون فرمالین
%A مهدی نیا, راهبه
%A فریدونی, مسعود
%A مقیمی, علی
%J یازدهمین همایش سالیانه انجمن بررسی و مطالعات درد در ایران
%D 2012

[Download]