یازدهمین همایش سالیانه انجمن بررسی و مطالعات درد در ایران , 2012-06-14

عنوان : ( اثر تجویز نخاعی Genipin بر احساس درد حرارتی پس از تجویز صفاقی مرفین در موش صحرایی )

نویسندگان: زهره عباسی , مسعود فریدونی , مرتضی بهنام رسولی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف: UCP2 پروتونوفوری در میتوکندری‌های نورون‌هاست که با تغییر فعالیت کانال‌های KATP از طریق کاهش تولید ATP باعث تغییر در تحریک پذیری سلول می‌شود. با توجه به نقش کانال‌های KATP در بی‌درد کنندگی مرفین، ممکن است مهار UCP2 به وسیله‌ی Genipin بر این بی‌دردی اثر داشته باشد. روش: 42 موش صحرایی نر نژاد ویستار (250-200 گرم) استفاده شد و 8 سانتیمتر از کانول PE-10 در فضای تحت عنکبوتیه قرار گرفت. در هر گروه داروها به ترتیب به صورت صفاقی و سپس نخاعی تجویز و آستانه‌ی درد حرارتی قبل و پس از تمام تجویزات ثبت شد. یافته‌ها: تجویز نخاعی Genipin (3-10 مول/لیتر) پس از مرفین (i.p. و mg/kg 10) نسبت به کنترل بی‌درد کننده (p<0.001)، ولی نسبت به گروه مرفین به تنهایی پردرد کننده بود (p<0.01). تجویز Genipin پس از دوز بسیار ناچیز مرفین بر پردرد کنندگی آن اثری نداشت. نتیجه گیری: احتمالاً Genipin با مهار UCP2، و بستن کانال‌های KATP با بی‌درد کنندگی مرفین از طریق این کانال‌ها رقابت کرده، بی‌دردی آن را کاهش داده است. شاید بی اثر بودن Genipin بر پردرد کنندگی دوز بسیار ناچیز مرفین، نشان دهنده‌ی تشابه مکانیسم‌های عمل این دوز مرفین و Genipin بر فعالیت کانال‌های KATP باشد.

کلمات کلیدی

, مرفین, کانال‌های KATP, UCP2,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1028459,
author = {عباسی, زهره and فریدونی, مسعود and بهنام رسولی, مرتضی},
title = {اثر تجویز نخاعی Genipin بر احساس درد حرارتی پس از تجویز صفاقی مرفین در موش صحرایی},
booktitle = {یازدهمین همایش سالیانه انجمن بررسی و مطالعات درد در ایران},
year = {2012},
location = {تهران, ايران},
keywords = {مرفین، کانال‌های KATP، UCP2، Genipin},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر تجویز نخاعی Genipin بر احساس درد حرارتی پس از تجویز صفاقی مرفین در موش صحرایی
%A عباسی, زهره
%A فریدونی, مسعود
%A بهنام رسولی, مرتضی
%J یازدهمین همایش سالیانه انجمن بررسی و مطالعات درد در ایران
%D 2012

[Download]