یازدهمین همایش سالیانه انجمن بررسی و مطالعات درد در ایران , 2012-06-14

عنوان : ( اثرات تجویز سیستمیک آسکوربیک اسید بر احساس درد شیمیایی در آزمون فرمالین )

نویسندگان: ندا موحد اول , مسعود فریدونی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اهداف:آسکوربیک اسید یک عنصر غذایی ضروری که قادر است بسیاری از گیرنده های غشایی،از جمله گلوتاماتی NMDA را که در فرآیند انتقال درد اهمیت دارد،مهار کند.لذا قابل فرض است که آسکوربیک اسید احساس درد شیمیایی را تخفیف دهد و این تحقیق فرضیه ذکر شده را بررسی می کند. روش تحقیق:از موش صحرایی نر بالغ نژاد ویستار،با محدوده وزنی 250-200gr استفاده شد.گروه ها شامل کنترل،شم-سالین،مجموعه گروه های آسکوربیک اسید(mg/kg, i.p.) 200-100-10 می باشند. 25 دقیقه پس از تجویز دارو، 0.05ml فرمالین 2.5% به کف پاچپ تزریق شده و در طول یکساعت پاسخهای رفتاری حیوان به درد ثبت شد. یافته ها:آسکوربیک اسید در مراحل اول،بینابینی و دوم آزمون فرمالین دوز mg/kg100(p<0.001,p<0.01,p<0.001) و مراحل بینابینی و دوم دوزهای mg/kg10(p<0.001,p<0.001) و mg/kg200(p<0.05,p<0.01) موجب کاهش معنی دار درد شد. نتیجه گیری:اثرات آسکوربیک اسید بر درد نوروژنیک شیمیایی و التهابی حائز اهمیت است.احتمالا آسکوربیک اسید با مهار گیرنده های گلوتاماتی NMDA درد را تخفیف خواهد داد.اما این اثرات وابسته به دوز خواهند بود.

کلمات کلیدی

, آسکوربیک اسید, درد, تزریق داخل صفاقی, آزمون فرمالین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1028460,
author = {موحد اول, ندا and فریدونی, مسعود},
title = {اثرات تجویز سیستمیک آسکوربیک اسید بر احساس درد شیمیایی در آزمون فرمالین},
booktitle = {یازدهمین همایش سالیانه انجمن بررسی و مطالعات درد در ایران},
year = {2012},
location = {تهران, ايران},
keywords = {آسکوربیک اسید،درد،تزریق داخل صفاقی،آزمون فرمالین},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثرات تجویز سیستمیک آسکوربیک اسید بر احساس درد شیمیایی در آزمون فرمالین
%A موحد اول, ندا
%A فریدونی, مسعود
%J یازدهمین همایش سالیانه انجمن بررسی و مطالعات درد در ایران
%D 2012

[Download]